• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Fondsendringer

Her finner du informasjon om vesentlige endringer i fond DNB distribuerer.

Mann sitter ved bord og prater i mobilen

DNB Klima Indeks reduserer årlig forvaltningshonorar

DNB Asset Management har besluttet at fra den 1. februar ble årlig forvaltningshonorar redusert ned til 0,10 % (ned fra 0,20 %). Det betyr at DNB Klima Indeks vil fremover ha samme harmonisert pris som de øvrige DNB indeksfondene (Ex. DNB GEM Indeks).

Ny årlig kostnad i følgende to andelsklasser er:

 • Andelsklasse A = 0,20 % (0,10 % løpende kostnad + 0,10 % plattformhonorar)
 • Andelsklasse B = 0,19 % (0,09 % øpende kostnad+ 0,10 % plattformhonorar)

(** Nye priser vil bli oppdatert i diverse fondslister innen kun kort tid).

Delphi Green Trends avvikles

Vi informerer i dag andelseiere om at Storebrand Asset Management har besluttet å avvikle aksjefondet Delphi Green Trends (NO0010911159).

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel den 25. januar og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Fondet er under avvikling og andelene i fondet ble innløst innen 7. februar, og avviklingsoppgjøret blir overført medio februar. Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Storebrand finnes her

DNB Asset Management innkaller til andelseiermøte 15. februar 2024

DAM foreslår å gjøre tilpasninger i vedtektene til sine rentefond slik at fondene kan ta i bruk såkalt svingprising i daglig beregning av fondenes verdi. Svingprising er en metode som skal beskytte fondets eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter ved ekstra store tegninger eller innløsninger. Svingprising har altså som siktemål at kostnadene som påløper ved de verdipapirtransaksjoner som fondet må foreta på grunn av netto kundetransaksjoner, betales av de andelseiere som har forårsaket disse.

De 22 fondene som er omfattet av dette endringsforslaget er som følger:

 • DNB Aktiv Rente
 • DNB Aktiv Rente (II)
 • DNB AM Kort Obligasjon
 • DNB AM Kort Obligasjon 2
 • DNB AM Lang Obligasjon
 • DNB European Covered Bonds
 • DNB FRN
 • DNB Global Credit
 • DNB Global High Grade
 • DNB Global Treasury
 • DNB High Yield
 • DNB Kredittobligasjon
 • DNB Likviditet
 • DNB Likviditet II
 • DNB Likviditet Institusjon
 • DNB Likviditet Kort
 • DNB Low Carbon Credit
 • DNB Nordic Investment Grade
 • DNB Obligasjon
 • DNB Obligasjon 20
 • DNB Obligasjon Norden
 • DNB OMF

For at de foreslåtte endringene i ovennevnte rentefond skal kunne tre i kraft, kreves samtykke fra et flertall av fondenes andelseiere. DAM kaller derfor inn til andelseiermøte hvor andelseiere inviteres til å stemme over endringsforslagene.

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe, men vi anbefaler at man benytter seg av sin stemmerett. Informasjon om forslagene til vedtektsendringer finner man på denne nettsiden:

https://www.dnb.no/sparing/fond/svingprising

Dersom man ikke har anledning til å stemme elektronisk innen onsdag 14. februar, kan man sende en stemmeseddel per post eller delta på et møte i våre lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Oslo, torsdag 15. februar kl. 1600. Påmelding til dette møtet må sendes oss innen fredag 9. februar.

De foreslåtte endringene vil etter planen kunne tre i kraft fra onsdag 20. mars.

Vennligst kontakt oss på telefon 22 47 40 00 eller per e-post til fond@dnb.no for å få tilsendt supplerende informasjon, stemmeseddel eller påmelding til møtet.

Endringer i aksjefondet Invesco Pacific Equity

Invesco Pacific Equity A (LU1775963454) er et fond som forvaltes av Invesco Investment Management. Vi sender ut et brev til fondets andelseiere for å informer de om vesentlige mandatendringer gjeldende fra 1. februar 2024. Ny investeringsstrategi, referanseindeks og årlig forvaltningshonorar endres fra 1,50 % til 1,40 %. Fondet endrer samtidig navn til Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund.

Andelseier trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Ny investeringsstrategi:

«Fondet søker å nå sitt mål ved å investere primært i egenkapital- eller aksjerelaterte verdipapirer i selskaper med registrert kontor i et fremvoksende markedsland (unntatt Kina), i selskaper med forretningskontor i et ikke-fremvoksende markedsland (unntatt Kina), men utfører sin virksomhet hovedsakelig i fremvoksende markedsland (unntatt Kina) eller i holdingselskaper med interesser som hovedsakelig er investert i selskaper med hovedkontor i fremvoksende markedsland (unntatt Kina)».

Ytterligere informasjon om endringene finnes her

Ashmore Emerging Markets ESG avvikles

Vi er i prosess med å sende ut kundebrev til andelseiere i aksjefondet Ashmore Emerging Markets ESG (LU2095312596). Dette er et fond som forvaltes av Ashmore Investment Management. Den 12. januar stenges andelsklassen. Fondet vil bli fjernet fra DNB sine plattformer og andelene vil bli innløst i løpet av uke 2.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til din ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Ønsker man å plassere i et fond med tilsvarende markedseksponering, som forvaltes av det samme teamet, kan man velge å plassere midlene sine i aksjefondet Ashmore Emerging Markets (LU1711912623).

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Danske Invest innkaller til andelseiermøte 26. januar 2023

Det innkalles til andelseiermøte i Danske Invest Asset Management AS sine kontorer i Bryggetorget 4, 0250 Oslo 26. januar 2024 kl. 09.00

De andelseiere dette gjelder for er i følgende fond som vi distribuerer:

 • Danske Invest Horisont Aksje - NO0010219058
 • Danske Invest Norge I - NO0008000577
 • Danske Invest Norge II - NO0008000460
 • Danske Invest Norge Vekst - NO0008000486
 • Danske Invest Horisont 80 NO - NO0010621774

Danske Invest ønsker å endre enkelte ordlyder i vedtektene til fondene sine. Informasjon til andelseierne vedrørende vedtektsendringene finnes på Danske Invest sine egne hjemmesider. De foreslåtte vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i Forvaltningsselskapet, inkludert et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene.

Andelseiere som ønsker a delta på andelseiermøtet, bes om å gi tilbakemelding til vårt Fondssenter på fond@dnb.no innen 25. januar 2024 kl. 12:00.

Gjeldende antall andeler på dato for denne innkallingen er avgjørende for den enkelte andelseiers faktiske antall stemmer på andelseiermøtet. Vedtektsendringene vil bare gjennomføres dersom andelseiermøtet samtykker til endringene. Minst 75 % av representerte andeler på andelseiermøtet i fondene må ha stemt for vedtektsendringene for at andelseiermøtet skal anses å ha samtykket til endringene.

Resultatet av stemmeavgivningen vil bli offentliggjort på Forvaltningsselskapet sin hjemmeside www.danskeinvest.no etter at andelseiermøtet er avsluttet.

Midlertidig stengning ("soft closed") av fondet Holberg Kreditt

Holberg Fondsforvaltning AS varsler at Holberg Kreditt stenger for tegninger fra og med 19. januar 2024. Fondet er åpent for innløsninger.

Vi gjør deg oppmerksom på at andelseiere ikke trenger å foreta deg noe i denne forbindelse.

Bakgrunnen for at fondet stenges, er at det har nådd sin maksimale forvaltningskapital. Dersom forvaltningsvolumet i verdipapirfond blir for stort, kan det bli utfordrende å forvalte et aktivt forvaltet fond i tråd med fondets forvaltningsfilosofi. Fondet stenges utelukkende for å beskytte eksisterende andelseiere for å sikre best mulig fremtidig forvaltning av fondet. Risiko og investeringsstrategi i fondet forblir uendret

Eventuelle spareavtaler andelseiere har i fondet er blitt avviklet.

Viktig informasjon knyttet til Holberg Kreditt

SEB Globalfond - varslede endringer gjeldende fra årsskifte

Informasjon til andelseiere i SEB Globalfond (LU0030158231), som er et fond forvaltet av SEB Investment Management AB. De informerer at fra årsskiftet gjennomføres vesentlige mandatendringer. Nytt forvalterteam, investeringsstrategi og referanseindeks. Samtidig endrer fondet navn til SEB Global Focus Fund. Andelseier trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Ny investeringsstrategi:

Investeringsbeslutningene skal baseres på dybdegående (fundamental) analyse med å finne verdsatte selskaper med kvalitetsaspekter som en sterk markedsposisjon, god økonomi, et klart fokus på bærekraftsarbeid og god evne til lønnsom vekst. Fondet vil ha en betydelig mer fokusert portefølje enn tidligere, dvs. inneholde færre selskaper.

Les mer informasjon fra SEB

Fusjon av Pareto Investment Fund A

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Pareto Investment Fund A (NO0010040496) ble fusjonert med Pareto Aksje Norge B (NO0010297898) den 5. desember 2023.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel fredag 1. desember 2023. Fusjonen er under gjennomføring og andelseier vil snart se at ny beholdning vil være registrert på sin fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å innløse gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen

Andelseiermøte: Fondsfinans Norge - 14. desember 2023

Andelseiermøte for andelseiere i Fondsfinans Norge forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning avholdes torsdag 14. desember 2023 kl. 10:00.

Les mer informasjon hos Fondsfinans

Fondsendringer fra 2023

Fondsendringer fra 2022

Fondsendringer fra 2021

Tidligere nyheter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB