• Chatbot
 • Kundeservice

Gjelder DNB Markets - Versjon februar 2024

Retningslinjer for ordreutførelse

Retningslinjer for ordreutførelse i finansielle instrumenter for profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder

Hender som taster i vei på et Bloomberg-tastatur

Vi i DNB er forpliktet til å treffe alle nødvendige tiltak for å oppnå best mulig resultat når vi utfører ordre for deg som kunde, eller når vi formidler din ordre til andre enheter for utførelse (Prinsipp om «beste utførelse»)

1. Retningslinjenes formål

1.1 Innledning

DNB Bank ASA (“DNB”) er et verdipapirforetak med autorisasjon fra Finanstilsynet til å tilby investeringstjenester og tilknyttede tjenester. I DNB ytes investeringsbanktjenester fra forretningsområdet DNB Markets. I disse retningslinjene viser DNB til virksomheten i DNB Markets, som en del av DNB Bank ASA. Formelle krav til verdipapirforetak følger av EU-direktivet MiFID II, og disse er tatt inn i norsk lovverk. Det overordnede prinsippet er at DNB må opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt i samsvar med våre kunders beste interesser. Konkret er DNB forpliktet til å treffe alle nødvendige tiltak for å oppnå best mulig resultat når vi utfører ordre for våre kunder eller formidler kundens ordre til andre enheter for utførelse («beste utførelse») Beste utførelse inkluderer en forpliktelse til å ha iverksatt prosesser som bidrar til å oppnå målet om beste utførelse samt muliggjør dokumentasjon av oppnådde resultater. Disse retningslinjene for ordreutførelse er basert på kravene i MiFID II og definerer beste utførelse, beskriver ulike typer ordre og handelsplasser, og spesifiserer hvordan DNB har organisert sin handel med finansielle instrumenter for å levere beste utførelse til våre kunder.

1.2 Hva er beste utførelse?

Ved utførelse av kundeordre i finansielle instrumenter må verdipapirforetak gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre best mulig resultat for kundeordre på kontinuerlig basis, hensyntatt pris, kostnader, markedspåvirkning, hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, størrelse, egenskaper og andre faktorer som er relevante for utførelsen av ordren. Dette betyr at når DNB opptrer på vegne av kunden er DNB forpliktet til å gi kunden beste resultat. I enkelte finansielle instrumenter ber kunden om en pris på instrumentet, og ved eventuelt å akseptere prisen handler kunden med DNB som motpart. I slike situasjoner innebærer beste utførelse at DNB må kunne dokumentere markedsriktig pris.

2. Retningslinjenes omfang

2.1 Kunder

Disse retningslinjene kommer til anvendelse for ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder. Den relative viktigheten av ulike faktorer ved utførelsen kan imidlertid variere noe mellom ikke profesjonelle og profesjonelle kunder. Se punkt 3 for nærmere informasjon. Merk at retningslinjene ikke kommer til anvendelse for kvalifiserte motparter, med mindre annet er særskilt avtalt, enten generelt eller for enkelthandler. Uavhengig av dette vil DNB alltid søke å oppnå best mulig resultat ved utførelse av kunders ordrer i finansielle instrumenter, uavhengig av kundens klassifisering.

2.2 Investeringstjenester

Beste utførelse kommer til anvendelse når DNB yter noen av de følgende investeringstjenestene knyttet til finansielle instrumenter:

2.2.1 Utførelse av ordre på vegne av kunde

Når DNB yter investeringstjenesten “utførelse av ordre på vegne av kunde” opptrer DNB med sikte på å inngå avtaler om kjøp eller salg av finansielle instrumenter på våre kunders vegne. Dette er for eksempel tilfelle når DNB er medlem på en handelsplass («trading venue») og utfører en ordre på denne handelsplass i DNBs navn på kundens vegne, eller når DNB kjøper eller selger andeler i verdipapirfond på kunders vegne direkte fra forvaltningsselskapet. Når tjenesten ordreutførelse ytes er det normalt ingen mellommann mellom DNB som opptrer på kundens vegne og utførelsesplassen («execution venue»).

2.2.2 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde

Når DNB yter investeringstjenesten “mottak og formidling av ordre” mottar DNB kundens ordre og formidler denne videre til et annet verdipapirforetak for utførelse. Dette kan eksempelvis forekomme når DNB ikke er medlem på den aktuelle handelsplassen for omsetning av de finansielle instrumentene kunden ønsker å handle.

2.3 Geografisk omfang

Disse retningslinjene gjelder for alle DNB-enheter, inkludert filialer og datterselskap utenfor Norge. Merk imidlertid at utvalget av tilgjengelig finansielle instrumenter og aktivaklasser vil kunne variere. Derfor er ikke alle instrumentene beskrevet i disse retningslinjene tilgjengelig alle stedene vi driver virksomhet. Enkelte DNB-enheter tilbyr kun tjenester til profesjonelle kunder.

3. Faktorer ved utførelse og deres relative viktighet

Når DNB utfører ordre på kunders vegne vil DNB ta hensyn til:

 • Pris
 • Kostnader
 • Markedspåvirkning
 • Tid
 • Sannsynlighet for utførelse og oppgjør
 • Transaksjonsstørrelse
 • Type orde
 • Andre relevante faktorer

I tillegg til ovennevnte faktorer, vil DNB ta hensyn til kundens klassifisering (ikke-profesjonell eller profesjonell), karakteristika ved kundens ordre, karakteristika ved de finansielle instrumentene ordren omfattes, og karakteristika ved de aktuelle handelssystemene ordren kan plasseres i.

3.1 Ikke-profesjonelle kunder

Når DNB utfører ordre for en ikke-profesjonell kunde, vil beste utførelse bestemmes basert på total pris.

Total pris består av oppnåelig pris for det relevante finansielle instrumentet pluss kostnadene knyttet til utførelse når disse er formidlet videre til kunden. Disse kostnadene kan inkludere direktekostnader, som kostnader knyttet til omsetning på markedsplasser, transaksjonskostnader, clearing- og oppgjørskostnader, og andre relevante kostnader betalbare til tredjeparter som er involvert i ordreutførelsen, inklusiv relevante skatter og avgifter.

Dette betyr at andre faktorer som hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør kun vil ta presedens over pris og kostnader dersom dette bidrar til kundens beste resultat.

3.2 Profesjonelle kunder

DNB vil, basert på vårt beste skjønn og erfaring, bestemme den relative viktigheten av faktorer ved utførelse, hensyntatt type kunde, type ordre, involverte finansielle instrumenter, tilgjengelige markedsplasser og rådende markedsforhold. Med mindre spesielle omstendigheter beskrevet i disse retningslinjene kommer til anvendelse, vil DNB ved ordreutførelse søke å oppnå kundens beste resultat utfra en helhetsvurdering. I enkelttilfeller kan faktorer som potensiell markedspåvirkning, hurtighet, og sannsynlighet for utførelse prioriteres foran pris.

3.3 Spesielle omstendigheter

I situasjoner der aktuelle markeder er svært volatile eller utsatt for markedsforstyrrelser, kan DNB måtte avvike fra de generelle prinsippene i disse retningslinjene.

3.4 Spesifikke instruksjoner fra kunde

Dersom DNB mottar spesifikke instruksjoner i tilknytning til en ordre (eksempelvis med en spesifikk prislimit eller tidsperiode for utførelse) vil disse instruksjonene bli fulgt. Dette tilfredsstiller kravene til beste resultat i forhold til de aktuelle variablene som instruksjonene gjelder. Dette kan forhindre DNB fra å utføre ordren i henhold til vanlig rutiner for oppnåelse av beste resultat. Følgelig vil bestemmelsene om beste resultat ikke komme til anvendelse for de variablene hvor kunden inngir spesifikke instruksjoner.

4. Forskjellige metoder for å utføre en kundeordre

Et verdipapirforetak kan benytte en eller en kombinasjon av flere metoder for å oppnå beste utførelse for sine kunder. I praksis vil dette avhenge av det aktuelle finansielle instrumentet.

DNB vil for noen instrumenter utføre ordre på vegne av kunder ved å opptre som agent eller ved å handle som en dekket prinsipal. Når vi opptrer som agent vil DNB på vegne av kunden velge utførelsesplass for kundens ordre. En slik handelskapasitet er normalt tilfelle ved handel i aksjer og andre verdipapirer som regnes som egenkapitalinstrumenter. Når vi handler som agent vil DNB velge de handelsplasser som over tid sikrer beste utførelse.

DNB kan også handle som prinsipal, dekket prinsipal, eller risikofri prinsipal, som beskrevet over. Disse handelskapasitetene er normalt benyttet ved handel i obligasjoner, rentederivater, valutaderivater, råvarederivater og aksjederivater. DNB vil også opptre som prinsipal når vi handler aksjer som SI.

Limit-ordre vil ikke alltid være mulig å gjennomføre under rådende markedsforhold. DNB vil være pålagt å offentliggjøre ikke-utførte limit ordre i markedet, med mindre kunden eksplisitt gir oss andre instruksjoner. Ved å akseptere disse retningslinjene, gir kunden DNB fullmakt til ikke å offentliggjøre ordre når DNB vurderer dette som å være i kundens interesse.

5. Tidspunkt for utførelse av ordren

I tilfeller hvor kunden ikke gir spesifikke instruksjoner vil DNB offentliggjøre og påbegynne utførelsen av ordren umiddelbart etter mottak av ordren fra kunden. Dette betyr at DNB vil effektuere mottatte ordre i den rekkefølgen de er mottatt med mindre DNB vurderer det slik at beste resultat best kan bli oppnådd ved å kombinere en ordre med andre ordre. DNB forbeholder seg retten til å aggregere kundeordre med ordre fra andre kunder, privatpersoner eller selskaper forbundet med eller ikke forbundet med DNB. Aggregering av ordre vil kunne skje dersom det vurderes usannsynlig at aggregering vil innebære noen ulempe for enkelte kunder. Kunder gjøres imidlertid oppmerksom på aggregering av ordre i visse tilfeller vil kunne innebære ulemper.

DNB forbeholder seg retten til å aggregere kundeordre med transaksjoner for DNBs egen regning (egenhandel). Dersom den samlede ordren bare delvis kan gjennomføres vil kundeordre bli prioritert foran DNBs egne handler. Unntak gjelder imidlertid dersom DNB Markets ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen.

Dersom ordre er mottatt utenom åpningstider for aktuell markedsplass, vil ordren normalt bli utført neste dag markedsplassen er åpen.

6. Utførelsesplasser og motparter

DNB vil til enhver tid søke å benytte utførelsesplasser som gjør oss i stand til levere beste mulige resultat til våre kunder på kontinuerlig basis. Som følge av dette vil DNB også, der vi finner det fordelaktig for kunden, utføre ordre utenfor regulerte markeder og multilaterale handelsfasiliteter.

En vurdering av faktorer ved utførelse omtalt i punkt 3 er viktig når DNB velger utførelsesplass(er) for utførelse av kundeordre. Relevante utførelsesplasser kan være:

 • Regulert marked (RM)
 • Multilateral handelsfasilitet (MHF)
 • Systematisk Internaliserer (SI)
 • Market Maker (MM)
 • Øvrig likviditetstilbyder
 • Organisert handelsfasilitet (OHF) - for andre aktivaklasser enn aksjer/egenkapital

DNB vil for noen finansielle instrumenter selv ta rollen som SI, Market Maker, eller likviditetstilbyder. Dette vil innebære at DNB opptrer som prinsipal. Ordre utført gjennom slike utførelsesplasser vil være gjenstand for samme krav til beste utførelse som andre, i samsvar med disse retningslinjene.

DNB vil også kunne utføre ordre gjennom andre motparter dersom dette anses fordelaktig for kunden. I slike tilfeller vil vi forsikre oss om at den andre partens retningslinjer for ordreutførelse er i samsvar med våre forventninger og krav. Slike motparter vil være vel anerkjente verdipapirforetak grundig utvalgt av DNB og gjort kjent på våre sider om MiFID-kravene.

Vennligst se våre sider om MiFID-kravene for ytterligere informasjon om utførelse av kundeordre for spesifikke typer instrumenter og en liste over utførelsesplasser. Listen over utførelsesplasser vil oppdateres ved behov.

7. Aksept

Før kunden handler finansielle instrumenter med/gjennom DNB, forutsettes kunden å ha lest og akseptert disse retningslinjene for ordreutførelse.

Ved inngåelse av DNBs kundeavtale bes nye kunder eksplisitt om å akseptere DNBs gjeldende retningslinjer for ordreutførelse. Senere oppdateringer av retningslinjene vil bli håndtert som følger;

 • Mindre endringer av retningslinjene vil bli publisert på våre sider om MiFID-kravene. Kunder vil da ikke motta noen ytterligere melding om endringene.
 • Vesentlige endringer forutsetter en særskilt melding til kunden. Slik melding vil eventuelt bli distribuert pr e-post, og kunder er ansvarlige for at DNB til enhver tid har deres oppdaterte e-postadresse.

Kunder som plasserer ordre i finansielle instrumenter hos DNB forutsettes å ha akseptert de til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse.

8. Overvåkning og evaluering

DNB vil til enhver tid gjøre vårt best for å sikre best mulig resultat for kunden i samsvar med disse retningslinjene.

For alle instrumentklasser er prosesser før handel tilpasset for å kunne oppnå beste utførelse.

Rutiner er implementert for å overvåke kvalitet på ordreutførelse. Dette inkluderer kontinuerlig og detaljert overvåkning av utførelseskvalitet og kvalitet og hensiktsmessighet av rutiner for utførelse. Hvis tilgjengelig vil priser bli evaluert mot relevante eksterne og interne referansepriser for å sikre at beste utførelse oppnås på kontinuerlig basis.

En oppsummering av evalueringen vil bli publisert årlig på våre nettsider.

Disse retningslinjene vil bli oppdatert minst årlig eller når det er nødvendig som følge av vesentlige endringer. Siste versjon av retningslinjene vil til enhver tid være tilgjengelig på våre sider om MiFID-kravene.

9. Eksterne forhold i markedet eller tekniske systemer

Dersom eksterne forhold inntrer i markedet eller tekniske systemer, viser DNB til våre alminnelige forretningsvilkår for bestemmelser om ansvar og ansvarsfritak.

10 Beskrivelse av beste utførelse pr instrumentklasse

10.1 Aksjer/egenkapitalinstrumenter

10.1.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for anvendelsen av krav til beste utførelse for aksjer og andre egenkapital-lignende instrumenter.

Dette inkluderer aksjer, egenkapitalbevis, preferanseaksjer, ADRs, warrants og børsnoterte produkter som Exchange Traded Funds (ETF) og Exchange Traded Notes (ETN). Instrumentene kan være notert på et regulert marked, multilateral handelsfasilitet eller de kan være unoterte.

De foran nevnte instrumenter har ulike karakteristika, blant annet ulike risikofaktorer, likviditet og kredittrisiko.

10.1.2 Hvordan DNB utfører kundeordre og anvender beste utførelse

Når DNB utfører kundeordre i aksjer og andre egenkapital-lignende instrumenter kan DNB opptre enten som agent eller som prinsipal som beskrevet nedenfor.

Ordre vil som hovedregel bli sendt gjennom DNBs Smart Order Router (SOR) på vei til markedet med mindre kunden gir spesifikke instruksjoner om noe annet. SOR er et system som har tilgang og oversikt på flere utførelsesplasser tilgjengelig for DNB og vil kunne utføre handel der beste pris oppnås. SOR kan inkludere DNB som SI som en av de mulige utførelsesplassene. SOR vil, dersom den finner det hensiktsmessig, kunne splitte ordre og utføre disse på flere utførelsesplasser, i samsvar med disse retningslinjene.

DNB vil også kunne matche to kundeordre internt dersom DNB finner det å være i kundens interesse og i samsvar med gjeldende regelverk.

DNB vil ta rolle som systematisk internaliserer (SI) i noen aksjer (se fullstendig liste på våre sider om MiFID-kravene). DNB vil opptre som prinsipal når vi handler som SI.

DNB kan også respondere på kundens forespørsel om pris/kvotering (request for quote/RFQ). Prisen som stilles vil avhenge av markedsforhold, ordrestørrelse, likviditet mv. I slike situasjoner, når DNB selv er motpart i handelen, vil DNB vurdere følgende faktorer («The four fold legitimate reliance test») for å avgjøre om forpliktelsene til beste utførelse kommer til anvendelse:

 1. Hvem tar initiativ til transaksjonen – kunden eller DNB;
 2. Markedspraksis og kundens anledning til å handle andre steder;
 3. Relativ pristransparens i markedet; og
 4. Informasjon fra DNB.

10.1.3 PRIORITERING AV FAKTORER VED UTFØRELSE

Når DNB utfører kundeordre og kravene til beste utførelse kommer til anvendelse vil DNB ta hensyn til følgende faktorer ved utførelsen:

 1. Pris
 2. Kostnader
 3. Markedspåvirkning
 4. Hurtighet
 5. Sannsynlighet for utførelse og oppgjør
 6. Størrelse, og
 7. Andre relevante forhold ved ordren.

For aksjer og egenkapital-lignende instrumenter vil DNB normalt utføre ordre for ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder på samme måte. For profesjonelle kunder kan det imidlertid forekomme situasjoner hvor markedspåvirkning, hurtighet og sannsynlighet for utførelse vil bli prioritert foran pris.

10.1.4 Ordre vs prisstillelse - prosessbeskrivelse

Kunder som handler aksjer og egenkapital-lignende instrumenter samhandler med DNB på flere måter. Kunder kan plassere ordre eller prisforespørsel manuelt eller elektronisk. En ikke uttømmende liste inkluderer telefon, Bloomberg og andre elektroniske kanaler, herunder handel via dnb.no.

DNB vil kunne benytte algoritmer ved utførelse av kundeordre. Disse algoritmene er ment å minimere markedspåvirkning og kan utføre ordre i samsvar med visse kriterier, som f eks å handle en andel av markedsvolum innenfor en gitt periode.

Ordre gitt elektronisk kan bli overført direkte til markedet i samsvar med kundens spesifikasjoner. Ordren vil bli rutet gjennom vår SOR eller algoritmemotor, med mindre ordren inkluderer en spesifikk instruksjon om utførelsesplass.

Ordre mottatt pr telefon eller via Bloomberg vil bli sendt til markedet eller algoritmemotor i henhold til spesifikasjoner fra kunden.

Ordre med varighet i mer enn en dag vil på daglig basis bli trukket fra markedet og sendt som ny ordre neste morgen med mindre kunden eksplisitt ber om at ordren plasseres over natten på en konkret utførelsesplass.

10.1.5 Utførelsesplasser og motparter

DNB benytter flere markedsplasser for utførelse av kundeordre i aksjer og egenkapital-lignende instrumenter. I visse situasjoner kan DNB også benytte andre verdipapirforetak for å utføre kundeordre. En liste over relevante utførelsesplasser og verdipapirforetak kan finnes på våre sider om MiFID-kravene. Listen vil oppdateres ved behov. Kunden vil ikke bli varslet direkte ved endringer i denne listen og bør derfor vurdere listen over utførelsesplasser fra tid til annen.

10.1.6 Referanser og overvåkning

For aksjer og egenkapital-lignende instrumenter vil DNB evaluere utførte transaksjoner opp mot tilgjengelige markedsdata ved å benytte et analyseverktøy for oppfølging av oppnådde priser og kostnader ved handel («TCA» - transaction cost analysis). Interne retningslinjer er etablert for å overvåke og følge opp avvik.

Prospera-DomesticEquity-2023

Best på ordreutførelse 9 år på rad!

For niende år på rad kåret profesjonelle investorer DNB Markets til beste Meglerhus for 2023. Nok en gang gikk DNB helt til topps i de tre underkategoriene i undersøkelsen: Analyse, ordreutførelse og selskapstilgang.

 • Les om ordreutførelse (SOR)

10.2 Fremmedkapitalinstrumenter

10.2.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for anvendelsen av krav til beste utførelse for gjelds-/fremmedkapitalinstrumenter.

Fremmedkapitalinstrumenter omfatter obligasjoner, slik som statsobligasjoner, foretaksobligasjoner (inklusiv høyrenteobligasjoner), papirer med flytende eller fast rente, hybride obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, konvertible obligasjoner, sertifikater, og pengemarkedsinstrumenter. Listen er ikke uttømmende.

De foran nevnte instrumenter har ulike karakteristika, blant annet ulike risikofaktorer, likviditet og motpartsrisiko.

10.2.2 Hvordan DNB anvender beste utførelse

Ved handel i fremmedkapitalinstrumenter med profesjonelle eller ikke-profesjonelle kunder vil DNB opptre som prinsipal eller dekket prinsipal. DNB vil søke å stille en markedsriktig pris, bestående av den (bid/ask) pris DNB ville kunne oppnå under aktuelle markedsforhold med tillegg av en margin. I vår bruttopris vil den inkluderte bruttomarginen dekke bankens kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, oppgjørskostnader og bankens fortjeneste.

Ved prising av en obligasjon vil prisen baseres på transaksjonsdata og observerbare priser i markedet. I visse instrumenter og under visse markedsforhold kan det være begrenset eller ingen informasjon tilgjengelig om aktuell markedspris. I slike tilfeller vil prisen bli basert på beste estimat, i samsvar med aktuell prising av lignende instrumenter og/eller utstedere.

I tilfeller hvor kunden ønsker å selge obligasjoner som DNB ikke ønsker å ta på egen bok vil DNB måtte lete etter en kjøper i markedet. Tilsvarende, i tilfeller der kunden ønsker å investere i obligasjoner som DNB ikke har på egen bok, vil DNB måtte kontakte mulige selgere. Margin vil i slike tilfeller kunne økes for å reflektere merarbeidet.

10.2.3 Hvordan DNB stiller priser

Kunder som handler obligasjoner og andre fremmekapitalinstrumenter samhandler med DNB på flere måter. Kunden kan gi en prisforespørsel via telefon eller gjennom elektroniske kanaler, som f.eks. Bloomberg. DNB vil normalt stille en pris, og handel er gjort når kunden og DNB er enige om pris.

10.2.4 Utførelsesplass og motparter

Obligasjoner og andre fremmekapitalinstrumenter handles normalt utenom regulert marked ved å benytte DNBs egenbeholdning, andre kunders ordre, eller ved å søke etter likviditet (kjøpere/selgere) i markedet. DNB handler som prinsipal, og utførelsesplass vil være DNB. Dette innebærer at DNB er kundens motpart i transaksjonen.

10.2.5 Referanser og overvåkning

For obligasjoner og andre fremmedkapitalinstrumenter vil DNB evaluere utførte transaksjoner opp mot tilgjengelige markedsdata ved å benytte et analyseverktøy for oppfølging av oppnådde priser og 11 kostnader ved handel («TCA» - transaction cost analysis). Interne retningslinjer er etablert for å overvåke og følge opp avvik.

10.3 Rentederivater

10.3.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for anvendelsen av krav til beste utførelse for rentederivater.

Dette inkluderer FRAs (forward rate agreements), rentebytteavtaler (swaps), rente-og valutabytteavtaler (cross currency swaps), rentefutures, renteopsjoner, og kombinasjoner av slike instrumenter.

10.3.2 Hvordan DNB stiller priser og anvender beste utførelse

Rentederivater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote/RFQ). Når DNB handler rentederivater med profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder vil DNB opptre som prinsipal. DNB vil søke å stille en markedsriktig pris, bestående av den (bid/ask) pris DNB ville kunne oppnå under aktuelle markedsforhold med tillegg av en margin. I vår bruttopris, vil den inkluderte bruttomarginen dekke bankens kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, oppgjørskostnader og bankens fortjeneste.

Ved prising av et rentederivat vil prisen baseres på DNBs egne rentekurver, volatiliteter mv, og observerbare priser fra andre markedsaktører. I visse instrumenter og under visse markedsforhold kan det være begrenset eller ingen informasjon tilgjengelig om aktuell markedspris. I slike tilfeller vil prisen bli basert på beste estimat, i samsvar med DNBs egne rente- og volatilitetskurver mv.

En margin vil bli lagt til “bid/ask” markedspris og vil variere fra kunde til kunde, avhengig av størrelse og løpetid på transaksjonen, kapitalkrav, den motpartsrisiko kunden representerer, clearingkostnader, finansieringskostnader, og transaksjonens påvirkning på risiko i kundens eksisterende transaksjonsportefølje med DNB mv.

10.3.3 Prosess for prisstillelse

Kunder som handler rentederivater samhandler med DNB på flere måter. Kunden kan gi en prisforespørsel via telefon eller gjennom elektroniske kanaler. DNB vil normalt stille en pris, og handel er gjort når kunden og DNB er enige om en pris. DNB aksepterer ikke ordre i rentederivater.

10.3.4 Utførelsesplass og motparter

DNB handler som prinsipal når vi handler rentederivater med kunder. DNB vil følgelig være kundens motpart og utførelsesplass for slike instrumenter.

10.3.5 Referanser og overvåkning

For rentederivater vil DNB evaluere utførte transaksjoner opp mot tilgjengelige markedsdata ved å benytte et analyseverktøy for oppfølging av oppnådde priser og kostnader ved handel («TCA» - transaction cost analysis). Interne retningslinjer er etablert for å overvåke og følge opp avvik.

10.4 Valuta (FX) spot

10.4.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for handel og utførelse av kontrakter i valuta (FX) spot.

Valuta (FX) spot er ikke omfattet av krav til beste utførelse. DNB har imidlertid en forpliktelse til å opptre ærlig, markedsriktig og i kundens beste interesse. Nedenfor vil DNB beskrive hvordan handel i valuta (FX) spot foretas.

10.4.2 Hvordan DNB handler valuta spot

Med mindre annet er avtalt konkret vil DNB gjennomføre transaksjoner med kunder, både profesjonelle og ikke-profesjonelle, utelukkende som prinsipal for egen risiko. I en slik kapasitet vil DNB ikke opptre som agent.

DNB vil alltid søke å stille en markedsriktig pris, bestående av den «bid/ask» markedspris DNB ville kunne oppnå under aktuelle markedsforhold for en lignende transaksjon, med tillegg av en bruttomargin som dekker markedsrisiko, operasjonelle kostnader og bankens fortjeneste.

Bruttomarginer vil variere basert på flere faktorer. I tillegg til faktorene beskrevet over vil bruttomargin variere avhengig av transaksjonens størrelse, likviditet i det relevante markedet, historisk og forventet omsetning, inkludert handelsadferd, for hver enkelt kunde/kundegruppe.

10.4.3 Håndtering av ordre og prosess for prisstillelse

Kunden kan inngi ordre i valuta (FX) spot. Med en “ordre” i valuta (FX) spot menes en forespørsel fra en kunde om å inngå en transaksjon med DNB på vilkår spesifisert av kunden, inklusiv ordre med vilkår som tillater DNB å utøve skjønn med hensyn på pris, hurtighet og størrelse for en eventuell transaksjon med kunden.

Ved håndtering av en ordre vil DNB se etter markedsmuligheter som muliggjør at ordren gjennomføres med de parametere som er spesifisert, herunder pris, hurtighet og størrelse. Det innebærer at transaksjoner vil bli inngått når markedet kan møte de parameterne som ordren spesifiserer. DNB vil utøve skjønn ved inngåelse av transaksjoner basert på kundens ordre med hensyn på mengde, utførelsestid, prioritering, og hvorvidt man bør forhåndssikre («pre-sikring») ordren eller benytte interne eller eksterne kilder til likviditet.

Når DNB aksepterer å “jobbe med” en ordre på vegne av en kunde, vil DNB forsøke å inngå en transaksjon som ivaretar parameterne forespurt av kunden. Vårt mottak av en ordre innebærer ikke at en kontrakt er inngått mellom DNB og kunden. En ordre vil ikke medføre en transaksjon eller annen kontrakt før DNB bekrefter til kunden at orden er helt eller delvis gjennomført. Det kan også bety at ordren ikke er mulig å gjennomføre hvis markedsmulighetene ikke er til stede.

Prisstillelse og utførelse

Som market-maker kan DNB ha et antall posisjoner og utføre konkurrerende ordre fra flere motparter, i tillegg til å ivareta våre egne interesser. Som en konsekvens av dette vil DNB kunne handle med andre motparter før eller samtidig med kundeordren («pre-sikring») eller utføre ordren mot en annen kundeordre eller motpart.

Alle priser kvotert til kunden er indikative priser med mindre noe annet er opplyst spesifikt.

Enhver pris stilt til kunden er en bruttopris, inklusive margin.

10.4.4 Utførelsesplass og motparter

DNB benytter seg av en rekke utførelsesplasser og andre markedsaktører når vi handler valuta (FX) spot i interbank-markedet. Når vi handler med kunder tilbyr DNB både utførelse via telefon, og elektronisk utførelse via handelsplasser, multilaterale handelsfasiliteter (f eks FXAll, Bloomberg og 360T) i tillegg til utførelse via handelsplattformen på bankens nettside, www.dnb.no. DNB opptrer i alle omstendigheter og på alle markedsplasser som prinsipal.

10.5 Valutaderivater

10.5.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for anvendelsen av krav til beste utførelse for valuta-/FX-derivater.

Dette inkluderer valutaterminkontrakter (FX forwards), valutabytteavtaler (FX-swaps), valutaopsjoner, og instrumenter i ikke-leverbare valutaer (non-deliverable forwards) mv.

Valutaterminkontrakter inngått mellom DNB og ikke-finansielle motparter, som har som formål med handelen å sikre kommersielle betalingsstrømmer, hvor kontraktene gjøres opp med «fysisk» utveksling av valuta (betalinger til og fra partene i ulik valuta), vil ikke være omfattet av kravene til beste utførelse.

10.5.2 Hvordan DNB stiller priser og anvender beste utførelse

Valutaderivater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote/RFQ). Når DNB handler valutaderivater med profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder, vil DNB opptre som prinsipal.

DNB vil søke å stille en markedsriktig pris, bestående av den (bid/ask) pris DNB ville kunne oppnå under aktuelle markedsforhold med tillegg av en margin. I vår bruttopris vil den inkluderte bruttomarginen dekke bankens kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, oppgjørskostnader og bankens fortjeneste.

Ved fastsettelse av markedspriser vil DNB basere seg på observerbare kvoteringer i relevante markeder og markedsplasser, utførte handler og aktuelle markedsforhold. I visse instrumenter og i visse markedsforhold kan det forekomme at indikative kvoteringer eller nylig utførte sammenlignbare handler for den forespurte handelen ikke er tilgjengelig. I slike tilfeller vil DNB basere prisen på egne anslag på korrekt pris, hensyntatt aktuelle markedsforhold, justert for relevante risikofaktorer, inklusiv den potensielle mangelen på et underliggende marked for den forespurte handelen.

En margin vil bli lagt til “bid/ask” markedspris og vil variere fra kunde til kunde, avhengig av størrelse og løpetid på transaksjonen, kapitalkrav, den motpartsrisiko kunden representerer, clearingkostnader, finansieringskostnader, og transaksjonens påvirkning på risiko i kundens eksisterende transaksjonsportefølje med DNB mv.

10.5.3 Prosess for prisstillelse

Kunder som handler valutaderivater samhandler med DNB på ulike måter. Kunden kan gi en prisforespørsel via telefon eller gjennom elektroniske kanaler, inklusiv multilaterale handelsfasiliteter som eksempelvis Bloomberg FXGO eller FXAll. DNB vil normalt stille en pris som kunden kan velge å akseptere eller ikke, og handel er gjort når kunden og DNB er enige om en pris. Når kunden forespør og utfører handler gjennom elektroniske kanaler, er handel inngått når handelen er akseptert av kunden og bekreftet utført av DNB.

Når vi tilbyr utførelse gjennom elektroniske kanaler vil DNB benytte såkalt «last look» for å håndtere egen risiko uten å redusere kvalitet og likviditet, herunder økte spreader. «Last look» skal beskytte mot forsinket kommunikasjon i tilfeller der indikert pris av ulike årsaker er vanskelig å oppnå. Hvis DNB mottar en forespørsel om pris som går ut over fastsatte terskelverdier vil DNB avvise handelsforespørselen.

DNB aksepterer “best”- og “limit”-baserte ordre kun for valuta (FX) spot. Tilsvarende ordre aksepteres ikke for valutaderivater.

10.5.4 Utførelsesplass og motparter

DNB handler som prinsipal når vi handler valutaderivater med kunder. DNB vil kunne opptre som systematisk internaliserer (SI) og kan som en konsekvens av dette være motpart og utførelsesplass for disse intrumentene. I tillegg, vil DNB være en potensiell motpart for kunder som handler gjennom multilaterale handelsfasiliteter som Bloomberg FXGO, FXAll og 360T.

10.5.5 Referanse og overvåkning

For valutaterminkontrakter vil DNB evaluere utførte transaksjoner opp mot tilgjengelige markedsdata ved å benytte et analyseverktøy for oppfølging av oppnådde priser og kostnader ved handel («TCA» - transaction cost analysis). Interne retningslinjer er etablert for å overvåke og følge opp avvik.

10.6 Råvarederivater

10.6.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for anvendelsen av krav til beste utførelse for råvarederivater.

Dette inkluderer futures, terminkontrakter, bytteavtaler (swaps) og opsjoner, eller en kombinasjon av disse, med forskjellige underliggende råvarer/priser.

10.6.2 Hvordan DNB stiller priser og anvender beste utførelse

Råvarederivater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote/RFQ). Når DNB handler råvarederivater med profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder, vil DNB opptre som prinsipal.

DNB vil søke å stille en markedsriktig pris, bestående av den (bid/ask) pris DNB ville kunne oppnå under aktuelle markedsforhold med tillegg av en margin. I vår bruttopris vil den inkluderte marginen dekke bankens kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, oppgjørskostnader og bankens fortjeneste.

Ved prising av et råvarederivat vil prisen baseres på DNBs eget syn på markedsnivå, så vel som forwardkurver, volatiliteter mv, for aktuelle underliggende råvarer, og observerbare priser fra andre markedsaktører. I visse instrumenter og under visse markedsforhold kan det være begrenset eller ingen informasjon tilgjengelig om aktuell markedspris. I slike tilfeller forbeholder DNB seg retten til ikke å stille noen pris på kundens forespørsel.

Kvoteringer gitt kunden er indikative med mindre noe annet eksplisitt fremgår av kvoteringen.

10.6.3 Prosess for prisstillelse

Kunder som handler råvarederivater samhandler med DNB på flere måter. Kunden kan gi en prisforespørsel via telefon eller gjennom elektroniske kanaler. DNB vil normalt stille en pris, og handel er gjort når kunden og DNB er enige om en pris.

DNB kan motta ordre i råvarederivater. Med «ordre» menes en forespørsel fra en kunde om å inngå en transaksjon med DNB på vilkår spesifisert av kunden, inklusiv ordre med vilkår som tillater DNB å utøve skjønn med hensyn på pris, hurtighet og størrelse for en eventuell transaksjon med kunden.

Når DNB aksepterer å “jobbe med” en ordre på vegne av en kunde, vil DNB utføre ordren etter 'best practice' som ivaretar parameterne forespurt av kunden. Vårt mottak av en ordre innebærer ikke at en kontrakt er inngått mellom DNB og kunden. En ordre vil ikke medføre en transaksjon eller annen kontrakt før DNB bekrefter til kunden at orden er helt eller delvis gjennomført. Det kan også bety at ordren ikke er mulig å gjennomføre hvis markedsmulighetene ikke er til stede.

Ved håndtering av en ordre vil DNB se etter markedsmuligheter som muliggjør at ordren gjennomføres med de parametere som er spesifisert, eller bedre for kunden. Det innebærer at transaksjoner vil bli inngått når markedet kan møte de parameterne som ordren spesifiserer. DNB vil utøve rimelig skjønn ved inngåelse av transaksjoner basert på kundens ordre med hensyn på mengde, utførelsestid, prioritering, og hvorvidt det bør benyttes interne eller eksterne kilder til likviditet.

10.6.4 Utførelsesplass og motparter

DNB handler som prinsipal når vi handler råvarederivater med kunder. DNB vil følgelig være kundens motpart og utførelsesplass for slike instrumenter.

10.6.5 Referanse og overvåkning

For råvarederivater vil DNB evaluere utførte transaksjoner opp mot tilgjengelige markedsdata. Interne systemer er etablert for å dokumentere observerte prisnivåer. Systemene vil bli benyttet for å gjennomføre stikkprøvebaserte kontroller av kundepriser opp mot aktuelle markedsnivåer på transaksjonstidspunktet.

10.7 Aksjederivater

10.7.1 Aktuelle instrumenter

Dette vedlegget til DNBs retningslinjer for ordreutførelse redegjør nærmere for anvendelsen av krav til beste utførelse for aksjederivater.

Dette inkluderer indeksfutures, indeksopsjoner, aksjeforwards, aksjeopsjoner, total return swaps (TRS) og andre skreddersydde derivater. Aksjederivater kan enten være børshandlede derivater eller OTC-derivater.

10.7.2 Hvordan DNB anvender beste utførelse

Aksjederivater handles både som agent og på basis av forespørsel om pris/kvotering. DNB vil normalt utføre ordre fra ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder på samme måte.

Når DNB gir pris på et børshandlet derivat vil vi søke å stille en markedsriktig pris hensyntatt ordrens størrelse sett i forhold til likviditeten i markedet. Kunden kan gi en agent-basert ordre dersom kunden ikke ønsker å akseptere den kvoterte prisen.

Når DNB gir pris på et OTC-derivat vil vi søke å stille en markedsriktig pris hensyntatt DNB’s prognoser for utbytte, volatiliteter, rentekurver, og observerbare markedspriser for lignende derivater. For visse instrumenter og i visse markedsforhold vil det kunne være begrenset eller ingen informasjon tilgjengelig om lignende markedspriser. I slike tilfeller, vil prisen være basert på vårt beste estimat, i samsvar med DNB’s prognoser for utbytte og volatilitet.

DNB vil ta en rolle som systematisk internaliserer (SI) i enkelte OTC-derivativer (se fullstendig liste på våre sider om MiFID-kravene).

DNB opptrer som prinsipal når vi handler som SI. I vår bruttopris vil den inkluderte bruttomarginen blant annet påvirkes av bankens kostnader knyttet til kapitalkrav, motpartsrisiko, nettingavtaler, clearing, finansiering, og transaksjonens påvirkning på risiko i kundens eksisterende transaksjonsportefølje med DNB mv. Bruttomarginen vil derfor variere fra kunde til kunde.

10.7.3 Prioritering av faktorer ved utførelse

Når DNB utfører kundeordre, og kravene til beste utførelse kommer til anvendelse, vil DNB ta hensyn til følgende faktorer ved utførelsen:

 1. Pris
 2. Hurtighet
 3. Sannsynlighet for utførelse og oppgjør
 4. Størrelse, og
 5. Andre relevante forhold ved ordren.

10.7.4 Ordre/prisstillelse- prosess

Kunder som handler aksjederivater samhandler med DNB på flere måter. Kunder kan plassere en ordre eller gi en prisforespørsel via telefon, eller gjennom elektroniske kanaler som Bloomberg.

Ved mottak av ordre vil DNB håndtere ordren i samsvar med spesifikasjoner fra kunden når vi bestemmer om vi vil kvotere en pris eller søke å finne en motpart/selger/kjøper i markedet.

DNB vil kunne benytte algoritmer i utførelsen av kundeordre. Disse algoritmene har som intensjon å minimere markedspåvirkning og kunne utføre ordre i samsvar med visse referanser, slik som å handle en viss andel av markedsvolum i en gitt tidsperiode.

10.7.5 Utførelsesplass og motparter

Børshandlede derivater vil bli utført på den utførelsesplassen hvor instrumentet er notert. DNB benytter andre verdipapirforetak for å utføre kundeordre i børshandlede aksjederivater med ikke-nordiske aksjer som underliggende.

DNB opptrer som prinsipal når vi handler unoterte OTC-derivater med kunder.

10.7.6 Referanse og overvåkning

Utførelse i børshandlede derivater blir overvåket og det er etablert interne retningslinjer for å følge opp avvik

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB