• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraftinformasjon om fond

Her finner du informasjon om hensyn som tas for bærekraft i fondene våre.

Kvinne sitter på en stein

Ansvarlige investeringer

DNB har en høy standard for ansvarlige investeringer. Det innebærer at vi ivaretar miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i all forvaltning.

Hva er SFDR?

SFDR står for 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' og er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere.

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles 'Offentliggjøringsforordningen'. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

Bærekraft i fond

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Denne har gjort det enklere å sammenligne finansielle produkter og tjenester fra et bærekraftperspektiv, gjennom enhetlig informasjon og økt transparens.

SFDR - «Sustainability-related disclosure in the Financial services sector»

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Hvordan håndterer vi bærekraftsrisiko i rådgivningen?

Hva er bærekraftsrisiko?

Bærekraftsrisiko er hendelser eller omstendigheter knyttet til:

  1. Miljømessige risikofaktorer som klimaendringer, Co2 utslipp eller mangel på ressurser
  2. Sosiale risikofaktorer som menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon
  3. Styringsmessige risikofaktorer som brudd på aksjonærrettigheter eller manglende styre og ledelse

Bærekraftsrisiko kan påvirke verdien av din investering negativt.

Størrelsen på bærekraftsrisiko varierer avhengig av selskaper, sektorer og markeder. Noen selskaper, sektorer og markeder er spesielt utsatt for bærekraftsrisiko, og de kan derfor utgjøre en økt risiko for økonomiske tap. Energiselskaper er for eksempel kjent for å ha store utslipp av klimagasser og kan derfor være utsatt for betydelig regulatorisk press. Investeringer i slike selskaper kan derfor ha en økt risiko for økonomiske tap som relaterer seg til bærekraftsrisiko.

Bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning

En del av produktuniverset som DNB Bank tilbyr rådgivning til sine kunder om, er verdipapirfond forvaltet av DNB Asset Management AS. I disse fondene er bærekraftsrisiko integrert i de underliggende investeringsprosessene. Les mer om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i DNB Asset Management på dnbam.com

Alle interne og eksterne fond som benyttes i investeringsrådgivningen er underlagt DNBs konserninstruks for ansvarlige investeringer. Standarden bygger på internasjonale normer og standarder. Den skal sikre at DNB ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Den skal også sikre at vurderinger av ESG-risikoer integreres i forvaltningen.

Mer om godtgjørelsesordninger:

Lov om bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. setter krav til at norske forvaltere og investeringsrådgivere må opplyse om hvordan godtgjørelsesordningen er forenlig med integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger/rådgivning. DNB Bank ASA har flere virksomheter og datterselskaper med ulike godtgjøringsordninger.

DNB Bank: Per i dag inngår ikke bærekraftsrisiko i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes. For tiden er det begrenset tilgang til informasjon fra fondsforvaltere om deres eksponering mot bærekraftsrisikoer og det gjør det vanskelig å etablere relevans

DNB Asset Management AS: DNB Asset Management AS har egne godtgjørelsesordninger, les mer om dem på dnbam.com

DNB Markets:. I DNB Markets er det etablert en risikojustert godtgjørelsesordning som skal fremme langsiktighet og god risikostyring. Bærekraftrisiko inngår i dag ikke i vurderingsgrunnlaget når godtgjørelse skal fastsettes i DNB Markets.

Ja

Bærekraftsfokus – Ja

Fond som har bærekraftige investeringer som hovedmål.

Fondene omfattes av opplysningskrav fastsatt i henhold til artikkel 9 i SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation).

  • Se alle våre aksjefond
Delvis

Bærekraftsfokus – Delvis

Fond som, i tillegg til andre hensyn, fremmer miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi. De har ikke bærekraftige investeringer som hovedmål.

Fondene omfattes av opplysningskrav fastsatt i henhold til artikkel 8 i SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation)

No

Bærekraftsfokus – Nei

Fond som ikke har fokus på bærekraft i sin investeringsstrategi.

Fondene omfattes av opplysningskrav fastsatt i henhold til artikkel 6 i SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation).

blank 1

Bærekraftsfokus – Ikke tilgjengelig

Data om bærekraftsfokus er ikke tilgjengelig eller fondene har ikke opplyst om klassifisering i SFDR (Sustainable Finance Disclosures Regulation).

Bærekraftsrapporter

Vi ønsker å være åpne om vårt arbeid med ansvarlige investeringer, og publiserer regelmessige oppdateringer.

Dame ser på fjell

Dialoger

Proaktiv og reaktiv påvirkningsdialog med selskaper er en sentral del av vårt arbeid. Dialogene er strukturerte prosesser med tydelige mål om ønsket utfall.

Planter som spirer

Klima og miljøfond

Til deg som er opptatt av miljø har vi noen utvalgte fond med fokus på klima, miljø og havet.

Aktivt eierskap

DNB utøver aktivt eierskap gjennom dialog og stemmegivning.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB