Meny

Trygg Fremtid - Forsikring ved kritisk sykdom, uførhet og dødsfall

Har du tenkt på hva som blir de økonomiske konsekvensene for deg og dine nærmeste dersom du skulle bli alvorlig syk, ufør eller falle fra?
Forsikringen er leveret av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Beregn pris

Hvorfor kjøpe personforsikring?

Har du tenkt gjennom hva som blir de økonomiske konsekvensene for deg og dine nærmeste om du skulle bli alvorlig syk eller arbeidsufør? Eller hva som skjer med din families økonomi om du skulle falle fra?

En personforsikring kan hjelpe deg til å:
 • Sikre at du/din familie kan beholde huset, eventuelt ombygge/kjøpe nytt hus
 • Sikre at samboer kan utløse arvinger
 • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst ved dødsfall
 • Sikre at du kan betale utgifter til medisiner og til behandling
 • Sikre din egen økonomi ved arbeidsuførhet

Valgfrie dekninger

Personforsikring tilbys med følgende valgfrie dekninger:
 • kritisk sykdom
 • uføredekning inklusiv premiefritak
 • død.
Vi har laget 3 pakker (Basis, Pluss og Super), men forsikringene kan kjøpes som enkelt forsikringer eller i valgfri kombinasjon.

Forsikring ved kritisk sykdom

Med kritisk sykdom menes kreft, hjerneslag, nyresvikt, multippel sklerose, større organtransplantasjoner, hjerteinfarkt, hjernesvulst, varige tverrsnittslammelser som følge av sykdom eller ulykke, blindhet som følge av akutt sykdom eller ulykke, døvhet som følge av akutt sykdom eller ulykke, HIV/AIDS smitte som følge av blodoverføring eller yrke, koronar bypassoperasjon, tap av taleevne som følge av sykdom eller ulykke.

Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og inntil fylte 55 år. Dekningen opphører senest ved fylte 67 år.

Minste forsikringssum: kr 100 000,–
Maks forsikringssum: kr 700 000,–

Forsikring ved kritisk sykdom utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede har fått stilt en diagnose for en av sykdommene nevnt over i forsikringstiden. Det er en forutsetning for utbetaling at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt. Pengene kan disponeres helt fritt.

Se vilkår for mer informasjon om forsikringen og sykdommene den dekker.

Forsikring ved arbeidsuførhet

Forsikring ved arbeidsuførhet består av uførerente til 67 år og premiefritak. Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og inntil fylte 55 år. Premiefritak vil gjelde for alle dekninger som avtalen inneholder. Les mer om premiefritak i eget spørsmål.

Uførerente til 67 år

Utbetales etterskuddsvis i månedlige terminer dersom forsikrede har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder (=karenstiden).
Uførerenten utbetales fra karenstidens utløp, og så lenge forsikrede er minst 50 prosent arbeidsufør.

Uførerenten utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent - 100 prosent. Forsikringen opphører senest ved fylte 67 år.

Forsikringssummen vil bli regulert i henhold til konsumprisindeksen hvert år. Reguleringen opphører ved arbeidsuførhet og senest ved fylte 60 år. Minste forsikringssum er 12 000 kroner årlig. Maks forsikringssum er 120 000 kroner årlig.

Premiefritak (vi betaler forsikringen for deg)

Innebærer at selskapet betaler premien dersom forsikrede blir minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Premiefritaket innvilges fra karenstidens utløp og så lenge forsikrede er minst 50 prosent arbeidsufør.

Premiefritak utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent - 100 prosent.

Premiefritak opphører samtidig med opphør av den enkelte forsikringsdekning, dog senest ved fylte 67 år.

Forsikring ved død

Utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede dør i forsikringstiden.
Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til fylte 79 år, og opphører senest ved fylte 80 år.

Minste forsikringssum: kr 100 000,–
Maks forsikringssum: kr 4 000 000,–

Premie (pris)

Premie fastsettes etter alder, forsikringssum og forsikringsdekning. Premien øker årlig med økende alder.

For kritisk sykdom beregnes premien etter alder og forsikringssum, og det er tillegg i premien for røykere.

Innbetaling

Premien kan innbetales i månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlige terminer. Dersom månedlig termin velges skal premien betales via AvtaleGiro. Ved valg av andre terminlengder kan du velge å få tilsendt giro eller betale via AvtaleGiro.

Helsekrav og dokumentasjon

Det er alltid krav om helseopplysninger (egenerklæring). Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved tegning kan det også bli krav om legeerklæring, legeundersøkelser, finansielle opplysninger og gjenforsikring i annet forsikringsselskap.

Skatt

Engangsutbetaling er fritatt for inntektsskatt.
Av årlig utbetalt uførerente vil 20 prosent av det utbetalte beløp være alminnelig skattepliktig inntekt. Innbetalt premie er ikke fradragsberettiget.

Hvem kan kjøpe Personforsikring?

Personforsikring kan kjøpes av nordiske statsborgere, eller en person som har vært medlem i norsk folketrygd de siste 5 år. I tillegg må personen være bosatt i Norden.

Oppsigelse av forsikring

Forsikringen kan sies opp når som helst. Oppsigelse skal være skriftlig. Forsikringen opphører også ved manglende premiebetaling.
Mer om Trygg Fremtid

Produktark

Forsikringsvilkår

 
Visste du at:
 • Det er mer enn 300 000 uføretrygdede i Norge
 • Som ufør får du mellom 33 og 66 prosent av din tidligere lønn som uføretrygd fra folketrygden
 • Jo yngre du er, desto viktigere er kjøp av uføreforsikring for deg. Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og din lønn
 • Det er 15 prosent sannsynlighet for full arbeidsuførhet på den ene i et parforhold i tidsrommet 20 til 50 år
Se også
Medlemsfordeler
Norsk Sykepleierforbund har en egen avtale med DNB om livsforsikringspakke med medlemsrabatt
Spørsmål og svar om forsikringTil alle forsikringer
.