• Chatbot
 • Kundeservice

Oppdatert per november 2020

Spesielle forretningsvilkår

Her gjengis rammeavtalen for vilkår mellom DNB Bank ASA og "kunden". I fellesskap kalt partene.

Markets DNB.no

1. Rammeavtalens omfang

1.1 Med ”Kontrakt” menes avtale mellom Partene under Rammeavtalen om handel i valuta og finansielle instrumenter, samt avtale om opsjon, termin og swap (bytteavtale) på renter, valuta, finansielle instrumenter, indekser og råvarer, herunder avtale om finansielle instrumenter som til enhver tid omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2 (1) nr 1 og 4.

DNB vil for hver Kontrakt oversende Kunden en bekreftelse (”Bekreftelsen”), jf punkt 2 nedenfor.

1.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene skal Rammeavtalen gjelde for Kontrakter som allerede er inngått, og Kontrakter som blir inngått i fremtiden.

2. Inngåelse av kontrakter - bekreftelse

2.1 Når en Kontrakt blir inngått pr. telefon eller på en annen ikke skriftlig måte, er Kontrakten bindende fra det tidspunkt av og ikke først når Bekreftelsen senere oversendes eller mottas. DNB er forpliktet til å foreta lydopptak av telefonsamtaler. Opptak kan benyttes til å dokumentere innholdet av en Kontrakt inngått pr telefon.

2.2 Hver Kontrakt skal straks bekreftes pr. brev, telefaks, SWIFT, elektronisk eller på annen måte Partene skriftlig måtte avtale. Dersom Bekreftelsen ikke mottas skal Kunden straks kontakte DNB.

Når Kunden mottar Bekreftelsen skal Kunden straks kontrollere at denne er i samsvar med inngått Kontrakt og uten ugrunnet opphold reklamere eventuelle uoverensstemmelser. Dersom Kunden ikke reklamerer vil Kunden kunne bli bundet av Bekreftelsen selv om denne ikke er i samsvar med de vilkår som ble avtalt ved inngåelsen. Bekreftelser som skal påtegnes av Kunden skal straks etter mottak påtegnes og returneres DNB.

3. Betalinger

3.1 På betalingsdag skal Partene betale til hverandre de beløp som følger av Bekreftelsen, til avtalt bankkonto. Med unntak av motregning i henhold til punkt 4.1 skal betaling skje uten at Kunden kan gjøre gjeldende noen form for fradrag, tilbakeholdsrett eller motregning.

4. Motregning og sikkerhet

4.1 Dersom en av Partene (”x”) misligholder sine forpliktelser under Rammeavtalen, har den annen part (”y”) rett til å motregne ethvert krav y har mot x under Rammeavtalen mot ethvert krav x har mot y, jf også verdipapirhandelloven § 14-2. Dette gjelder også om kravene lyder på forskjellige valutasorter eller de ikke er forfalt. For motregning i krav med ulik valuta skal kravene omregnes til NOK etter DNBs til en hver tids gjeldende kurser.

4.2 Dersom det er avtalt garanti eller pant for forpliktelser under Rammeavtalen, vil dette fremgå av egen avtale eller separat garanti- eller pantsettelseserklæring

5. Mislighold

5.1 Mislighold anses å foreligge dersom

 • (i) Kunden ikke leverer avtalt ytelse eller ikke betaler avtalt beløp til rett tid for Kontrakt inngått under Rammeavtalen;
 • (ii) Kunden misligholder enhver annen forpliktelse eller kontrakt i forhold til DNB.

5.2 Vesentlig mislighold anses å foreligge dersom:

 • (i) det foreligger mislighold som nevnt under punkt 5.1 og forholdet ikke er rettet innen to bankdager etter at Kunden er gjort kjent med forholdet;
 • (ii) Kunden blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon, eller det tas utlegg i kundens eiendeler;
 • (iii) det inntrer en vesentlig svekkelse av Kundens finansielle stilling som er egnet til å svekke Kundens mulighet til å oppfylle sine forpliktelser etter Rammeavtalen og Kunden, innenfor en rimelig frist satt av DNB, ikke har gitt DNB tilstrekkelig sikkerhet for Kundens gjennomføring av Kontrakter som løper under Rammeavtalen;
 • (iv) Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne eller Kunden mister en bevilling, tillatelse el som er nødvendig for Kundens virksomhet;
 • (v) Kunden dør, eller blir satt under vergemål eller det inntrer en annen hendelse som innebærer at Kunden ikke kan ivareta sitt ansvar for Kontrakter under Rammeavtalen; eller
 • (vi) Kunden har gitt DNB feilaktige eller mangelfulle opplysninger om noe forhold av vesentlig betydning for Rammeavtalen, herunder Kundens økonomiske stilling.

5.3 DNB har ved mislighold umiddelbart rett til å (i) holde tilbake ytelser DNB skylder Kunden som sikkerhet for enhver forpliktelse Kunden har overfor DNB;

5.4 DNB har ved vesentlig mislighold, i tillegg til beføyelser som nevnt under 5.3, rett til å

 • (i) anse ikke utførte oppdrag eller ordrer som kansellerte;
 • (ii) gjennomføre for Kundens regning og risiko hva DNB anser nødvendig for dekning av eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av Kontrakter inngått med Kunden, herunder foreta helt eller delvis dekningskjøp og/eller dekningssalg for Kundens regning og risiko;
 • (iii) foreta motregning, jf punkt 4.

5.5 Eventuelle dekningstransaksjoner skal foretas til kurser som etter markedets stilling er rimelige.

5.6 Kunden er ansvarlig, og skal holde DNB skadesløs for tap, utgifter og forpliktelser av enhver art påført DNB som direkte eller indirekte følge av mislighold eller regelbrudd, herunder kurstap ved dekningstransaksjoner, påløpte renter og forsinkelsesrenter, gebyrer og utgifter til juridisk intern og ekstern bistand. Slike dokumenterte tap, utgifter og forpliktelser skal betales ved påkrav.

6. Oppsigelse av rammeavtalen

6.1 Hver av Partene kan si opp avtalen skriftlig uten forutgående varsel. Har en Part sagt opp Rammeavtalen, skal ingen nye Kontrakter inngås. Rammeavtalen skal gjelde for uoppgjorte Kontrakter og inntil alle forpliktelser og rettigheter som reguleres av Rammeavtalen er oppfylt.

7. Forskjellige bestemmelser

7.1 Kunden kan ikke overføre noen rett eller plikt etter Rammeavtalen til andre uten DNBs skriftlige samtykke.

7.2 Ingen av Partene skal ha plikt til å inngå noen Kontrakt etter Rammeavtalen.

7.3 I tilfelle en eller flere bestemmelser i Rammeavtalen på noe vis skulle bli kjent ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbare, skal dette ikke få betydning for de øvrige bestemmelser under avtalen.

7.4 For øvrig gjelder DNB Markets alminnelige forretningsvilkår og retningslinjer for ordreutførelse i finansielle instrumenter slik disse til en hver tid er tilgjengelige på vår samleside med priser og vilkår.

8. Lovvalg

8.1 Rammeavtalen, Kontraktene og Bekreftelser reguleres av norsk rett og Partene vedtar Oslo som rett verneting.

Rammeavtalen dateres, signeres og utstedes i to eksemplarer hvorav Partene beholder ett hver.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB