Meny

Markedssyn - fornuften vil seire

graf

Verdensindeksen falt 6 prosent i mai. Vi nærmer oss størrelsen på en klassisk korreksjon. Det er økt usikkerhet rundt global handel som har utløst fallet. Det siste nye er at USA også vil innføre toll på varer i fra Mexico. Vi tror at dette ikke kommer til å bli mer enn en korreksjon og beholder aksjer på overvekt.

Konklusjon
Hvor store tollmurene til slutt blir og virkningen på global vekst og inflasjon er usikkert. Rentene er imidlertid fortsatt stimulerende og renteoppgang er utsatt fra verdens toneangivende sentralbanker. Finanspolitikken er også ekspansiv i mange land. Kina har de siste månedene innført tiltak som bidrar til økt vekst. Trolig vil handelskonflikten føre til ytterligere tiltak fra Kina.
En mindre endring vi gjør denne måneden er å redusere japanske aksjer og vekte oss opp i industri og syklisk konsum. Vi ønsker å redusere undervekten i amerikanske aksjer. Samtidig har syklisk konsum godt inntjeningsmoment og industrisektoren bør dra nytte av den sensykliske fasen konjunkturen er i.

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
Allokering mellom renter og aksjer
Vi beholder aksjer på overvekt og dermed renter på undervekt også inn i juni. Graden av overvekt opprettholdes, det vil si at vi benytter halvparten av risikorammen. I en balansert portefølje med 50 prosent aksjer og en risikoramme på 15 prosentpoeng, betyr det at vi har nesten 58 prosent aksjer.


Aksjer
Mai har vært en laber måned for aksjemarkedet, med et globalt fall på om lag 6 prosent.  Alle de store regionene har bidratt til fallet, men nedgangen i fremvoksende økonomier har vært spesielt stor. Hovedgrunnen til dette er økt uro rundt handelskrigen, som går hånd i hånd med frekvensen på president Trumps Twitter-konto. Når det er sagt, tror vi dette handler om mer enn kun handel og økonomi – for USA handler det også om å bevare sin geopolitiske stormaktsposisjon. Dette er nok også grunnen til at Trump har bred støtte for sin anti Kina holdning på tvers av begge partier i Kongressen. Derfor tror vi neppe siste ord er sagt (eller skrevet på Twitter) i denne sammenheng. Vi tror like fullt ikke på en fullskala handelskrig - dels fordi at konsekvensene med en nedgang i økonomisk vekst og aksjemarkedet neppe er den beste valgkampstrategien for Trump frem mot neste presidentvalg om ett år, og dels fordi at tollegging av all import fra Kina kan virke som en indirekte skattelegging av den amerikanske konsumenten.
Sentiment er en av flere variabler vi følger tett. Vi bruker det som en motsyklisk indikator. I skrivende stund har handelskrigen dempet sentimentet ned til svært pessimistiske nivåer. Isolert sett er dette et argument for å være overvektet aksjer.
Likviditeten er et annet argument for å være overvektet aksjer. Federal Reserve har blitt betydelig mer forsiktig i sin retorikk og sentralbankens anslag for fremtidig styringsrente (rentebanen) har blitt nedrevidert gang på gang. Nå tilsier rentebanen kun én renteheving innen utgangen av 2021, mens markedet priser inn nesten tre (!) rentekutt i løpet av den samme perioden. Tre rentekutt blir det neppe, men betydelig renteoppgang på kort sikt blir det nok heller ikke. Det samme gjelder de andre toneangivende sentralbankene, som for eksempel den europeiske, den japanske og den britiske. Kinesiske myndigheter vil heller ikke sitte stille og se på negative effekter av handelskrigen. Flere tiltak er alt gjennomført. Disse antar man vil ha en effekt på BNP i Kina tilsvarende om lag 2 prosent. Til sammenligning utgjør kinesisk eksport til USA drøyt 3 prosent av kinesisk BNP. Vi skal også huske på at den kinesiske valutaen har svekket seg med 10 prosent siden handelskrig dukket opp på radaren. Det er en støtpute som utjevner noen av kostandene med økt toll.
Globale og norske aksjer er om lag nøytralt priset etter fallet i mai. Vi har norske aksjer på overvekt fordi vi er optimistiske til veksten i norsk økonomi, norske selskapers inntjening samt at vi tror på sterkere krone og høyere oljepris. På sektornivå er de langvarige overvektene våre - energi og finans - billig priset, mens de nye overvektene våre - syklisk konsum og industri - er mer eller mindre nøytralt priset.


Renter
Økt risikofrykt påvirker aksjemarkedet ved at aksjekursene faller. I rentemarkedet vises det via fall i rentene og oppgang i kredittpremiene. Det gjelder spesielt rentene på statsobligasjoner som blir ansett som trygge havner: Ti års amerikansk statsobligasjonsrente har falt med hele 0,3 prosentpoeng i løpet av mai, mens tilsvarende tyske statsobligasjonsrente har falt med 0,15 prosentpoeng. I skrivende stund er nivået på sistnevnte -0,17 prosent (ja, det er et minustegn foran). Med så lave renter er det begrenset hvor mye rentene kan falle videre - utfallsrommet er skjevt. Potensialet er større i high yield obligasjoner og aksjer. Vi ligger derfor fortsatt undervektet globale investment grade obligasjoner, selv om avkastningen i mai var god med en oppgang på omtrent én prosent.
Forbehold