• Chatbot
  • Kundeservice

Vær oppmerksom på at alle kunder må godta vilkårene i avtalen.

Investortjenester - avtale

Avtale mellom DNB Bank ASA og kunden vedrørende Investortjenester knyttet til finansielle instrumenter.

Investortjenester hjelper deg å holde oversikt over aksjer og verdipapirer på Oslo Børs

Trenger du VPS-konto? Ønsker du å overføre verdipapirer mellom egne kontoer, eller vil du delta i en emisjon? Se hva Investortjenester kan hjelpe deg med.

I avtalen vil DNB Bank ASA bli kalt DNB og kunden vil bli kalt Kunden.

1. Kort beskrivelse av dnb.no

dnb.no er DNBs elektroniske kanal for bruk av de tjenester DNB til enhver tid tilbyr over internett.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår. Alminnelige forretningsvilkår

Avtale inngås ved at avtale underskrives, eller ved at prosedyre for inngåelse på internett følges. Fra Kundens side bekreftes avtalen ved pålogging med førstegangspassordet eller med det tidligere etablerte passord under dnb.no.

Det er en forutsetning for tilgang til tjenesten at legitimasjonskontroll er utført i samsvar med lov og forskrifter som til enhver tid gjelder, samt DNBs interne retningslinjer.

Det er Kundens ansvar å påse at Kundens datautstyr, programmer og nett til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles av DNB for bruk av tjenesten.

Kundens konto(er) i Verdipapirsentralen (i avtalen kalt VPS) er regulert av "Avtale om føring av VPS-konto". Ved motstrid går vilkårene i nærværende avtale foran.

Så langt ikke forholdet er særskilt regulert i avtalen, gjelder DNB Markets' alminnelige forretningsvilkår for finansielle instrumenter mv., slik de til enhver tid lyder, herunder bestemmelser om reklamasjon, DNBs ansvar, Kundens mislighold, Kundens ansvar for egen kompetanse mv.

3. Passord og sikkerhetsløsning

Passord og sikkerhetskode er Kundens signatur ved bruk av tjenestene på dnb.no. Det vil bli lagt til grunn at det er Kunden som har benyttet seg av den enkelte tjeneste på dnb.no der korrekt passord er benyttet.

4. Sikkerhetsregler

Kunden er selv ansvarlig for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til program og/eller opplysninger som ligger på egen datamaskin.

At Kunden til enhver tid har tilfredsstillende og virusfritt datautstyr, er en forutsetning for at Kunden kan benytte tjenesten. Kunden er forpliktet til å sørge for at installerte sikkerhetsløsninger, rutere og/eller brannmurer hos Kunden ikke sperrer for data til og fra tjenesten på dnb.no. For øvrig henvises det til eget kapittel om sikkerhet i hjelpefil på dnb.no.

Dersom Kunden har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent passord, eller det av andre grunner er risiko for misbruk, skal Kunden snarest mulig varsle DNB. Utenom DNBs åpningstid for telefonbetjening varsles DNB Assistanse. DNB vil notere tidspunkt for mottak av meldingen.

5. DNBs ansvar

DNB vil kun være ansvarlig for Kundens tap som skyldes uaktsom eller forsettlig feil fra DNBs side. Ansvaret vil kun være begrenset til å dekke direkte tap og vil ikke omfatte følgetap.

DNB har ikke ansvar for tap som oppstår bl.a. som følge av:

  • feil eller problemer i nettverk, driftsstans, kommunikasjonsmessige feil eller problemer hos Kunden eller hos samarbeidspartnere Kunden benytter eller andre forhold hos Kunden eller Kundens samarbeidspartnere,
  • feil, problemer - herunder kapasitetsproblemer - eller øvrige forhold i kommunikasjonsnett,
  • feil, problemer - herunder kapasitetsproblemer - eller øvrige forhold av enhver art inn i DNBs nettverk eller innenfor DNBs nettverk.

DNB har intet ansvar for tap som skyldes ukorrekt bruk hos Kunden av tjenesten. DNB har heller ikke ansvar for tap som skyldes at uautoriserte personer har fått adgang til, eller på annen måte har kommet i besittelse av kodebrikke og/eller passord eller at Kunden på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser og forholdsregler, jfr. avtalens punkt 3 og 4.

DNB har ikke ansvar for korrektheten av den informasjon som fremkommer under DNB Investortjenester, herunder beholdninger som fremkommer på VPS-konti og beholdninger som fremkommer på forvalterkonti.

DNB kan ha inngått ulike avtaler, herunder avtaler med børser, avtaler vedrørende distribusjon av informasjon og avtaler med VPS - herunder tilknytningsavtale med VPS og avtale om bruk av VPS' tegningsklient. Disse avtaler mv. vil gjelde tilsvarende mellom Kunden og DNB så langt de passer. Særlig vil dette gjelde ansvarsbestemmelser og klausuler om begrensninger av erstatningsansvaret i disse avtalene.

6. Opphavsrett

DNB har full opphavs- og eiendomsrett til enhver programvare eller brukerveiledning levert av DNB. Slik programvare eller brukerveiledning skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er godkjent av DNB.

7. Forutsetninger for bruk av DNB Investortjenester

7.1 Bankkonto

Bankkonto i DNB er ikke noe vilkår under avtalen.

7.2 VPS-konto. VPS-registrerte finansielle instrumenter

Kunden må ha en konto i VPS med DNB som kontofører. Kunden vil dessuten under avtalen få tilgang til sine VPS-konti ført av andre kontoførere.

Alle finansielle instrumenter som er registrert i VPS som Kunden er registrert som eier av vil komme inn under avtalen. Dette vil således gjelde f. eks. aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner, sertifikater og derivater. For Verdipapirfond som er registrert i VPS vil Verdipapirfondsandeler registrert på kundens konto komme inn under avtalen.

8. Investortjenester på dnb.no

8.1 Innhold - VPS

8.1.1 Beholdningsoversikt

Skjermbildet gir oversikt over Kundens beholdninger av finansielle instrumenter som omfattes av avtalen. Dersom Kunden står som eier av konti eiet av en forening, vil beholdningen også vise disse foreningskonti.

Tallet under kolonnen "Beholdning" vil vise samtlige VPS-registrerte finansielle instrumenter Kunden er eier av, ajourført med alle transaksjoner som er oppgjort til og med foregående bankdag.

Det vil også komme frem en verdivurdering på beholdningene basert på siste kurs omsatt forrige handelsdag eller tidligere dersom disse opplysninger er tilgjengelige. Dersom det ikke er relevant kursinformasjon tilgjengelig, vises 'N/A'. Slik verdivurdering vil være tilgjengelig for finansielle instrumenter notert på Oslo Børs og for VPS-registrerte verdipapirfond. Kursinformasjonen vil være med forsinkelse og ikke i realtid.

8.1.2 Transaksjonsoversikt og transaksjonssøk

Bildet viser transaksjoner registrert i de siste 24 måneder på VPS-konti for valgte finansielle instrumenter. Bildet viser også innmeldte, ikke oppgjorte kjøp og salg som er foretatt, men som ennå ikke fremkommer som beholdningsendring på VPS-kontoen. For verdipapirfondsandeler vises alle transaksjoner (kjøp (tegning), innløsning, overføringer som arv, gave og lignende), også de som er eldre enn 2 år.

Kunden kan benytte transaksjonssøk for å finne frem til bestemte transaksjoner.

8.1.3 Transaksjonsdetaljer

I detaljoversikten kan Kunden finne alle detaljer om transaksjonen, men begrenset til de transaksjonsdetaljer som er registrert i VPS. Ytterligere opplysninger kan eventuelt innhentes fra megler, verdipapirfond eller lignende.

For noen transaksjoner kan det være felt som ikke er oppdatert i VPS' register.

8.1.4 ISIN informasjon

ISIN informasjon gir Kunden opplysninger om faste data registrert hos VPS vedrørende det valgte finansielle instrument, som for eksempel ISIN/verdipapirnavn, registreringsland, verdipapirtype, utsteder, pålydende og børskode.

8.1.5 Emisjoner

I tegningsbildet kan Kunden finne en oversikt over aktuelle spredningssalg og emisjoner. I tegningsperioden kan Kunden foreta tegninger via denne tjenesten. Her kan også innhentes mer informasjon om spredningssalget eller emisjonen.

Et oversiktsbilde vil vise hvilke tegninger i spredningssalg og emisjoner gjennomført via VPS som er registrert under Kundens fødselsnummer / foretaksnummer og hvilken status tegningene har. Tjenesten viser ikke tegninger i spredningssalg og emisjoner som er avsluttet.

Tegninger som har status "Ikke behandlet" kan annulleres ved å klikke på "Annuller" i kolonnen "Annuller".

Tegning ved spredningssalg og emisjoner mv. vil være betinget av at den blir godkjent av DNB eller andre tilretteleggere, som forbeholder seg å avvise tegninger. En tegning vil som regel ikke medføre noen rett til tildeling. De særskilte forutsetninger, betingelser, krav, frister, regler for tildeling, betaling mv. som gjelder for det enkelte spredningssalg, emisjon mv. vil fremgå av den informasjon som er lagt ut på internett for det aktuelle salg, emisjon mv. Herunder kan det være restriksjoner på antallet tegninger i vedkommende spredningssalg eller emisjon.

Eventuell tildeling avgjøres av selger eller utsteder av det aktuelle finansielle instrument og Kunden vil motta melding om tildeling. Etter tildeling, vil Kundens VPS-konto bli oppdatert.

8.1.6 Kontoopplysninger

Kontoopplysninger viser opplysninger som tilhører Kundens VPS-konti, for eksempel adresseinformasjon.

8.1.7 Personopplysninger

I dette bildet kan Kunden legge inn tilleggsopplysninger, f.eks. telefonnummer, som kan være nyttig for VPS og DNB. E-post adresse må oppgis. Disse opplysninger kan når som helst endres av Kunden.

8.1.8 Investormeldinger

Bildet vil vise en oversikt over alle endringsmeldinger fra VPS på alle VPS-konti Kunden er registrert som eier av som er produsert og arkivert i VPS. Endringsmeldingene er sortert etter dato uavhengig av VPS-kontonummer, men vises bare fra og med 2000.

8.1.9 Kolonneadministrasjon

Kolonneadministrasjon kan benyttes for beholdnings- og transaksjonsoversikt. Nærmere informasjon om bruken er å finne i hjelpeverktøyet.

8.2 Tjenester - VPS

Bildet "Tjenester" viser hvilke tilleggstjenester DNB tilbyr. Bildet viser også hvilke tilleggstjenester Kunden har og hvilke Kunden kan få tilgang til.

Kunden kan via dette bildet selv bestille og avbestille tilleggstjenester.

8.2.1 Årsoppgave - VPS

Bildet viser beholdningsoversikt pr 31.12. Når linken i verdipapirnavn følges, fremkommer skattemessige detaljopplysninger for de enkelte verdipapirer.

8.2.2 Rettigheter - VPS

Dette gir en oversikt over rettigheter og fullmakter som er knyttet til VPS-kontoen. Rettighetsdetaljer viser hvilke opplysninger som er lagt inn på rettigheten/fullmakten i VPS.

9. Ansvar for kursinformasjon

Når det under avtalen formidles kursinformasjon med eller uten forsinkelse fra Oslo Børs Informasjon eller andre aktuelle informasjonskilder, påtar DNB seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt. Tilbudet vil dessuten være betinget av at avtaler med de aktuelle informasjonskilder ikke endres vesentlig og formidlingen er dessuten betinget av at kursinformasjonen blir formidlet fra de nevnte. Informasjonen eies av de ulike informasjonskilder og disse kan ha immaterielle rettigheter til informasjonen. Informasjonskildene har intet ansvar for at informasjonen er korrekt.

10. Priser

DNB Investortjenesters hovedtjenester, som beskrevet i 8.1 Innhold - VPS, er p.t. ikke prisbelagt for Kunden.

Dersom Kunden velger å abonnere på de ulike tilleggstjenestene under avtalen, som beskrevet i 8.2 Tjenester - VPS, må Kunden betale de til enhver tid gjeldende priser for disse tilleggstjenester.

Hvilke tjenester som er prisbelagt og satsene kan endres med umiddelbar virkning fra det tidspunkt informasjon om endringer er meddelt Kunden eller lagt ut på DNB.no i form av den til enhver tid gjeldende prislisten.

Ved tegning, vil eventuelle tegningsomkostninger fremgå av den informasjon som er lagt ut på internett for det aktuelle salg, emisjon mv.

Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle bankkonto, renter, renteberegning mv., fremgår av DNBs Alminnelige vilkår for innskudd og betalingsoppdrag, DNBs gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Omkostninger knyttet til VPS-konto vil fremgå av de aktuelle avtaler.

11. Kundens betaling

Når Kunden benytter seg av de prisbelagte tjenester under avtalen aksepterer Kunden herved at den bankkonto som Kunden har angitt som gebyrkonto under "Avtale om føring av VPS-konto" vil bli belastet ved betalingen og dermed innebærer en begrenset disposisjonsrett til bankkontoen for DNB. Ved tegning ved spredningssalg, emisjoner mv., vil Kunden måtte avgi en særskilt belastningsfullmakt. Kunden aksepterer at det ikke vil bli sendt særskilt forhåndsvarsel ved slik kontobelastning. Ved belastning i henhold til Kundens bruk av prisbelagte tjenester, vil belastningene på ordinær måte fremkomme av bankkontoutskrift. Ved tegning vil det beløp som skal belastes bankkontoen fremkomme av bekreftelse om tildeling. Informasjon kan også eventuelt søkes gjennom de elektroniske kanaler Kunden benytter.

12. Videreformidling av informasjon. Regelverk

Kunden aksepterer herved at Kunden ikke har rett til å videreformidle til andre - elektronisk eller på en hvilken som helst annen måte - informasjon innhentet under avtalen. Dette gjelder såvel informasjon av enhver art fra prisbelagte tjenester som enhver gratisinformasjon og enten informasjonen videreformidles i bearbeidet eller ikke-bearbeidet form og enten den er innhentet direkte eller indirekte via andre som er Kunder.

Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende lover, regler, markedspraksis, avtaler mv. i Norge og i utlandet som regulerer finansielle instrumenter, herunder VPS.

13. Endring og suspensjon

DNB kan ensidig endre avtalte priser, slik det er beskrevet ovenfor. DNB kan dessuten endre øvrige punkter i avtalen, herunder hvilke tjenester som omfattes.

Dersom det oppstår tekniske feil av ulike slag, sikkerhetsproblemer eller andre forhold hos DNB, VPS, hos kunder eller for øvrig, forbeholder DNB seg retten til å suspendere avtalen slik at tjenesten avbrytes helt eller delvis. Slik suspensjon vil gjelde til den aktuelle årsaken til suspensjonen er rettet eller til avtalen er hevet med øyeblikkelig virkning.

14. Oppsigelse og heving

Denne avtale kan skriftlig sies opp med minst fire ukers varsel. Oppsigelse meddeles DNB pr. post, e-post eller faks. Kundens oppsigelse må være mottatt senest den siste bankdag i en måned dersom den skal ha virkning fra derpå følgende månedsskifte. Oppsigelser mottatt etter denne dato trer i kraft ved utløpet av derpå følgende måned.

Dersom Kunden undergis gjeldsforhandlinger eller konkurs kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning.

I tilfellet vesentlig mislighold fra en av partene, kan avtalen heves av den ikke misligholdende part med øyeblikkelig virkning. Dersom VPS fjerner Kundens ubrukte konti, kan avtalen heves av DNB med øyeblikkelig virkning.

15. Lov og jurisdiksjon

Denne avtale er underlagt norsk lov. Dersom ikke annet følger av finansavtaleloven, skal alle tvister under denne avtale avgjøres ved Oslo byrett, som herved vedtas som verneting.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB