• Chatbot
 • Kundeservice

Vilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom DNB. Oppdatert per 1. januar 2023

Alminnelige forretningsvilkår

Våre forretningsvilkår er basert på norsk lov og lovgivning innen EU og EØS som verdipapirforetak i Norge er forpliktet til å følge.

DNB Markets' lokaler i Bjørvika

Alle som handler i finansielle instrumenter med DNB Bank ASA plikter å ha satt seg inn i de generelle vilkårene for handel.

Disse forretningsvilkårene ble oppdatert 1.1.2023 og erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.

Om forretningsvilkårene

Våre forretningsvilkår er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.

Forretningsvilkårene anses for å være akseptert når Kunden, etter å ha inngått relevante kundeavtaler eller etter å ha mottatt vilkårene, inngir ordre, inngår avtaler, mottar investeringsrådgivning eller for øvrig benytter seg av de investeringstjenester som omhandles i disse Forretningsvilkårene.

Finansavtaleloven gjelder ikke for tjenester som omfattes av Forretningsvilkårene som ytes til kunder som ikke er forbrukere («Ikke-forbrukere»).

Om DNB Markets

1.1 Kontaktinformasjon

Gateadresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Annen kontaktinformasjon:

 • Telefon: +47 915 08940
 • e-post: ah.markets@dnb.no
 • Hjemmeside: dnb.no/markets
 • Organisasjonsnummer NO 984 851 006
 • Legal Entity Identifier (LEI): 549300GKFG0RYRRQ1414

DNB Markets er en del av DNB Bank ASA, og Forretningsvilkårene og enhver tilknyttet avtale inngås med DNB Bank ASA som motpart.

1.2 Kommunikasjon med Banken

Kunden samtykker til at kommunikasjon mellom Banken og Kunden som gjelder tjenestene som omfattes av Forretningsvilkårene kan skje elektronisk. Kunden kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon ved å melde skriftlig fra til Banken. Kunden vil da normalt motta kommunikasjon fra Banken per post. Dersom Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får meldinger og varsel virkning for Kunden når meldingen er kommet frem per post.

Elektronisk kommunikasjon mellom Banken og Kunden vil skje via for eksempel digital bank, e-post, telefon, tekstmelding eller digital postkasse i den grad Banken har tilrettelagt for dette. Med digital bank menes elektroniske kommunikasjonskanaler hvor banktjenester tilbys, som for eksempel nettbank, mobilbank (herunder applikasjon (app) på digitale enheter) eller kontofon. Kunden er forpliktet til å løpende oppdatere informasjon om hvilken e-postadresse og telefonnummer Kunden benytter.

I de tilfellene hvor finansavtaleloven stiller krav om at noen skal varsles, skal varselet eller melding om varselet sendes direkte til mottakeren. Ved varsel fra Banken til Kunden skal Kunden varsles i en kommunikasjonskanal som Kunden bruker i det daglige og som ikke er Banken sin digitale tjenesteportal, som for eksempel digital postkasse, epost som ikke er opprettet av Banken eller SMS.

Kundens bruk av nettbank, apper og andre former for fjernkommunikasjon skjer i henhold til Bankens til enhver tid gjeldende avtaler, som kunden må akseptere og følge for å få tilgang til disse tjenestene. Kunden må videre akseptere og følge de til enhver tid gjeldende krav og instrukser til forsvarlig bruk av systemer for e-signering og autentisering av kunder.

Meldinger til Kunder som ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon får virkning for Kunden når de er gjort tilgjengelig for Kunden i digital bank.

Meldinger fra Kunden ansees å ha kommet frem til Banken på det tidspunktet meldingen på en betryggende måte er sendt til og gjort tilgjengelig for Banken. Banken kan legge restriksjoner til hvordan kunder kan sende, motta og gjennomføre ordrer.

Ved melding om heving, oppsigelse, sperring, tvangsfullbyrdelse eller lignende forhold som det er avgjørende at Kunden får kunnskap om, skal Banken om nødvendig forsikre seg om at mottakeren har fått kunnskap om at meldingen er mottatt, for eksempel ved å varsle Kunden per SMS, epost, telefon eller på annen måte forsikre seg om at Kunden har fått meldingen.

Kunden skal benytte de meldingsmuligheter som Banken har stilt til disposisjon. Slik melding anses for å oppfylle kravet til direkte varsel i de tilfellene finansavtaleloven krever det.

Kunden kan i kommunikasjon med DNB Markets benytte norsk eller engelsk.

For Ikke-forbrukere skjer kommunikasjon som gjelder tjenestene som omfattes av Forretningsvilkårene elektronisk mellom Banken og Kunden. Ved melding om heving, oppsigelse, sperring, tvangsfullbyrdelse eller lignende forhold er Banken ikke forpliktet til å forsikre seg om at mottakeren har fått kunnskap om at meldingen er mottatt.

1.3 Tilknyttede agenter

Banken har ingen tilknyttede agenter.

1.4 Hvilke tjenester ytes av Banken og omfattes av forretningsvilkårene

Banken har tillatelser til å yte følgende investeringstjenester:

 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter,
 2. utførelse av ordre på vegne av kunde,
 3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning,
 4. investeringsrådgivning
 5. fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter eller plassering av finansielle instrumenter med fulltegningsgaranti.
 6. plassering av finansielle instrumenter der Banken ikke avgir fulltegningsgaranti

Banken vil også tilby følgende tilknyttede tjenester:

 1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,
 2. kredittgivning,
 3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industriell strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
 4. tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester,
 5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,
 6. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti,
 7. tjenester i tilknytning til underliggende varederivater og derivater når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester eller tilknyttede tjenester som nevnt i bestemmelsen her.

Forretningsvilkårene regulerer investeringstjenester og tilknyttede tjenester knyttet til ulike finansielle instrumenter, herunder aksjer, obligasjoner, depotbevis og ulike former for derivater. Investeringstjenester knyttet til verdipapirfond og alternative investeringsfond reguleres av særskilte avtaler og vilkår, og omfattes derfor ikke av disse Forretningsvilkårene.

Bankens investeringsrådgivning er ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i verdipapirhandelloven. Med mindre det er særskilt avtalt med Kunden vil Banken ikke yte løpende investeringsrådgivning, og Banken vil derfor ikke gi Kunden en periodisk egnethetsvurdering.

Forretningsvilkårene gjelder for ovennevnte investeringstjenester og tilknyttede tjenester så langt de passer, samt for tjenester vedrørende transaksjoner i instrumenter som er beslektet med finansielle instrumenter.

Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Banken og Kunden og som gjelder tjenestene som omfattes av Forretningsvilkårene. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt i forrige ledd og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang.

For følgende forhold vil det kunne bli inngått særskilt avtale eller tilleggsavtale:

 • handel med og clearing av standardiserte (noterte) derivatkontrakter,
 • handel med og/eller clearing av ikke-standardiserte (OTC) derivatkontrakter,
 • handel av finansielle instrumenter på kreditt,
 • tjenester i forbindelse med garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller andre offentlige tilbud, herunder plassering av emisjoner eller tilbud og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av selskaper,
 • innlån og utlån av finansielle instrumenter,
 • oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,
 • inngåelse av rente- og valutakontrakter,
 • inngåelse av avtale om pant og finansiell sikkerhetsstillelse,
 • handel med varederivater,
 • handel og oppgjør, herunder clearing i utenlandske markeder,
 • internetthandel, herunder direkte ordreformidling til Oslo Børs eller annet regulert marked, samt eventuell programhandel.

Handel og clearing kan også være regulert av særlige handelsregler/standardvilkår ved de enkelte utførelsesplasser og oppgjørssentraler der handel og oppgjør/clearing gjennomføres.

Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og/ eller avtaler som nevnt i foregående avsnitt og slike handelsregler/standardvilkår skal handelsregler/standardvilkår for utførelsesplassen eller oppgjørssentralen gjelde.

For nærmere informasjon om hva rådgivningen er basert på, se avtale under Priser og vilkår.

1.5 Tilsynsmyndighet

DNB står under tilsyn av Finanstilsynet (Organisasjonsnummer: 840747972).

Adresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. www.finanstilsynet.no

Bankens tillatelser fremgår av virksomhetsregisteret til Finanstilsynet som kan finnes på følgende

internettadresse: www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret

Banken har filialer og datterselskaper i flere land. Filialene er i hovedsak underlagt tilsyn av tilsynsmyndighetene i hovedkontorets hjemland. Datterselskapene er i hovedsak under tilsyn av tilsynsmyndighetene i det hjemlandet de er etablert. Nærmere opplysninger om dette finnes på Bankens hjemmeside.

Banken er videre registrert i Brønnøysundregistrene. Informasjon om de ulike registrene kan finnes på hjemmesiden til Brønnøysundregistrene: www.brreg.no

2. Hvem kan benytte seg av investeringstjenestene

Privatpersoner som er myndige og hjemmehørende i Norge, og selskaper som er hjemmehørende i Norge, kan benytte seg av de investeringstjenestene som reguleres av Forretningsvilkårene.

Privatpersoner og bedrifter hjemmehørende i land utenfor Norge, eller umyndige, kan gis tilgang til å benytte seg av investeringstjenestene. Investeringstjenestene er ikke tilgjengelig for personer og selskaper som er statsborgere/etablert, har permanent opphold eller på annen måte anses som hjemmehørende i USA.

3. Interessekonflikter

Banken skal organisere investeringstjenestevirksomheten på en slik måte at risikoen for interessekonflikter reduseres til et minimum. Banken plikter å treffe egnede tiltak for å identifisere og hindre eller håndtere interessekonflikter mellom Banken og Kunden og kundene imellom.

Banken har retningslinjer for å håndtere og forebygge interessekonflikter. En summarisk versjon av retningslinjene for å håndtere og forebygge interessekonflikter er tilgjengelig på vår nettside.

Retningslinjenes formål er å sikre at virksomhetsområdene i Banken opererer uavhengig av hverandre slik at Kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Særlig vil Banken vektlegge at det foreligger tilfredsstillende informasjonssperrer mellom avdelinger for rådgivning eller tilrettelegging og andre avdelinger, samt mellom egen markedseksponering og utførelse av ordre fra kunder.

Dersom tiltakene ikke med rimelig sikkerhet hindrer risikoen for at Kundens interesser blir skadelidende, skal Banken opplyse Kunden om disse interessekonfliktene, og om de tiltakene som er truffet for å redusere denne risikoen. Banken kan ikke yte investeringstjenester eller tilleggstjenester overfor Kunden før Kunden har fått slike opplysninger.

Bankens organisering samt de særskilte taushetspliktbestemmelser som gjelder, kan medføre at DNB-ansatte som har kontakt med Kunden, ikke kjenner til eller kan være forhindret fra å benytte informasjon som foreligger i DNB selv om informasjonen kan være relevant for Kundens investeringsbeslutninger.

I enkelte tilfeller vil Kundens kontaktperson(er) i DNB ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. DNB kan i slike tilfeller ikke gi begrunnelse for hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

4. Lydopptak og lagring av annen elektronisk dokumentasjon med Kunden

Banken vil etter forespørsel fra Kunden gjøre lydopptak og annen elektronisk kommunikasjon tilgjengelig for Kunden. Kunden kan få nærmere informasjon om fremgangsmåte ved å ta kontakt med Banken. Banken har imidlertid ikke plikt til å lagre slik kommunikasjon i mer enn fem år etter at opptaket eller lagringen av annen elektronisk kommunikasjon er gjort. Dersom Finanstilsynet uttrykkelig har bedt om det for den aktuelle kommunikasjonen skal den bli lagret i syv år.

Banken foretar lovpålagt lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen elektronisk kommunikasjon med Kunden i tilknytning til at det ytes investeringstjenester og av kommunikasjon som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester.

DNB vil foreta lydopptak av samtlige ordrer om kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter som inngis per telefon. DNB har ikke anledning til å utføre ordre som ringes inn til telefoner som ikke er tilkoblet lydopptaksutstyr, herunder mobiltelefon. Lydopptak og annen dokumentasjon vil bli oppbevart av DNB.

Banken vil også kunne gjøre lydopptak av andre samtaler og andre forhold for eksempel dersom Banken har en berettiget interesse i å dokumentere instrukser og oppdrag fra Kunden, i forbindelse med Bankens internkontroll og av sikkerhetsmessige hensyn.

Lydopptak med den enkelte kunde vil minst kunne gjenfinnes ved søk på inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og ansatte i Banken som utførte samtalen.

DNB kan bli pålagt å utlevere lydopptak og annen elektronisk kommunikasjon til offentlig myndighet, offentlige klageorganer og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil lydopptak og annen dokumentasjon kunne bli utlevert i forbindelse med klagesaksbehandling for Finansklagenemnden, Verdipapirforetakenes forbunds Etisk Råd og liknende. Ordreformidlere og andre foretak som samarbeider med Banken kan ha tilsvarende plikt til å foreta lydopptak og lagre elektronisk kommunikasjon.

5. Kundeklassifisering

DNB har plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i lovgivningen om hvordan kategoriseringen skal skje. DNB vil informere alle kunder om i hvilken kategori de er klassifisert.

Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle.

Her kan du lese mer om hvordan DNB Markets klassifiserer kunder.

Videre har Banken som utgangspunkt plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden, henholdsvis som egnethets- og hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene ettersom det for profesjonelle kunder kan legges til grunn at disse har kunnskap og erfaring nok til å forstå risikoen forbundet med det relevante finansielle instrumentet. For kunder som automatisk er klassifisert som profesjonelle kan Banken i tillegg legge til grunn at kunden finansielt er i stand til å håndtere risikoen forbundet med enhver investering som er i samsvar med kundens investeringsmål. Klassifiseringen har også betydning for vurderingen av hva som vil utgjøre ”beste utførelse” ved gjennomføring av handler for Kunden.

Kunder klassifisert som profesjonelle anses for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativ, handler og den rådgivning DNB eventuelt yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte en ikke-profesjonell kunde.

Kunden kan be DNB om å endre kundeklassifiseringen. For profesjonelle kunder som ønsker å bli behandlet som ikke-profesjonelle kunder, må DNB samtykke i dette og avtale om dette må inngås mellom partene. Ikke-profesjonelle kunder som ønsker å bli klassifisert som profesjonelle kunder må oppfylle vilkår som er fastsatt i lovgivningen. Omklassifisering fra ikke-profesjonell kunde til profesjonell kunde innebærer at Kunden får en lavere grad av investorbeskyttelse

Informasjon om omklassifisering og konsekvensene av dette kan fås ved henvendelse til DNB. 

6. Kundens ansvar for opplysninger gitt DNB samt innhenting av kundeopplysninger, fullmakter m.v.

For å oppfylle kravene til å «kjenne sine kunder» etter hvitvaskingsregelverket og verdipapirhandellovens bestemmelser om egnethets- og hensiktsmessighetstest har DNB plikt til å innhente og oppdatere en rekke opplysninger om Kunden. Innhenting av kundeopplysninger gjøres også for å oppfylle kravene til informasjon som kreves for eventuelle krav om transaksjonsrapportering og FATCA- og CRS-rapportering i henhold til internasjonale avtaler Norge er bundet av.  

Kunden må ved etablering av forretningsforholdet meddele DNB personnummer/organisasjonsnummer og LEI, adresse, skatteland, telefonnummer, eventuelle elektroniske adresser, herunder e-post, eiere eller reelle rettighetshavere til juridiske personer, samt personer med ordrefullmakt. Fysiske personer skal oppgi sitt eller sine statsborgerskap.  

Kunden skal oppgi penge- eller bankkontoer og verdipapirkontoer i Euronext Securities Oslo (ES-OS, tidligere Verdipapirsentralen (VPS)) eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer i opplysningene skal straks meddeles DNB skriftlig.  

Kunden må videre gi opplysninger om Kundens kunnskap og erfaring, finansiell situasjon og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter. Opplysningene skal gis uavhengig av om de foreligger i eller utenfor DNB-konsernet.  Slik informasjon er nødvendig for at DNB skal kunne handle i Kundens beste interesse og gi råd om hvilke finansielle instrumenter det er egnet for Kunden å erverve, avhende eller fortsette å eie. Ved ytelse av investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder må DNB dessuten sende egnethetserklæring til Kunden. Egnethetserklæringen sendes til Kunden etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon.

Utgangspunktet er at DNB har rett til å legge opplysninger Kunden har gitt til DNB til grunn som pålitelige. Det er derfor viktig at Kunden gi korrekte, fullstendige og oppdaterte opplysninger om seg selv. Kunden forplikter seg til å informere DNB dersom det skjer endringer i opplysninger som tidligere er gitt og som kan ha betydning for de vurderinger som DNB har gjort. Kunden er innforstått med at DNB har rett til å foreta egne undersøkelser for å forsikre seg om at innhentede opplysninger er pålitelige.  

DNB er berettiget til å legge opplysningene gitt av Kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet er egnet eller hensiktsmessig for Kunden. Videre er Kunden innforstått med at dersom DNB ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil DNB ikke kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet er hensiktsmessig eller egnet for Kunden. Ved investeringsrådgivning vil Kunden da bli informert om at tjenesten ikke kan ytes. Når det gjelder de øvrige investeringstjenestene vil Kunden i slike tilfeller bli informert om at opplysningene som er gitt til DNB er utilstrekkelige og at tjenesten eller det finansielle instrumentet da er å betrakte som uhensiktsmessig. Dersom Kunden på tross av slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller det finansielle instrumentet, vil den likevel kunne bli gjennomført. Manglende eller ufullstendige opplysninger vil derved kunne redusere den investorbeskyttelse Kunden ellers er berettiget til.

Dersom Kunden til tross for slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller det finansielle instrumentet, vil oppdraget likevel kunne gjennomføres.

Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for den enkelte utførelsesplass som handler gjøres gjennom. Det samme gjelder for oppgjør og clearing gjennom de enkelte oppgjørs- eller clearingsentraler.

Kunden innestår for at egen handel og oppgjør skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for Kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra DNB dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom Kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder DNB seg retten til på Kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om Kundens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle handel. 

Banken kan be om en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre eller inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av Kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for Kunden med mindre Banken ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er ansvarlig for til enhver tid å holde Banken oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for Kunden. Banken vil ikke akseptere fullmakter som angir rammer for den enkelte kundes handel, med mindre dette på forhånd er skriftlig avtalt. Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter er fri for heftelser av enhver art, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest med videre. Det samme gjelder for de tilfeller der Kunden handler som fullmektig for tredjemann. 

Ved salg av finansielle instrumenter plikter kunden å ha tilgang til disse enten ved å eie dem eller ved innlån. På spørsmål fra DNB forplikter kunden seg til å opplyse hvor de aktuelle finansielle instrumentene er tilgjengelige.

Dersom Kunden ved inngivelse av ordre har oppgitt at midlene skal registreres på en verdipapirkonto som er tilknyttet en aksjesparekonto (ASK), er Kunden bundet av handelen også i de tilfeller de angjeldende finansielle instrumentene ikke er omfattet av aksjesparekontoordningen, og således ikke lar seg registrere på den oppgitte aksjesparekontoen.

7. Risiko

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapitalen kan både øke og minke i verdi, eller gå helt tapt. Banken garanterer ikke for noe bestemt utfall eller resultat av en Kundes investering eller handel. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning.

Finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter kan ha ulik likviditetsgrad. For de mest likvide finansielle instrumenter er det sannsynlig at man kan omsette instrumentet uten særlig påvirkning på kursen, mens det motsatte kan være tilfelle for mindre likvide finansielle instrumenter. For enkelte instrumenter kan omsetning være krevende å få gjennomført.. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjon på Verdipapirforetakenes forbunds sider (vpff.no) Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med den aktuelle investeringen og markedet generelt.

Kunden bør avstå fra å investere i eller handle finansielle instrumenter dersom Kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å søke råd hos Banken eller andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før Kunden fatter sin investeringsbeslutning.

Kunden er innforstått med at alle handler som inngås gjennom Banken, uavhengig av om det er innhentet informasjon, råd eller anbefaling fra Banken, skjer på Kundens eget ansvar og etter Kundens eget skjønn, og at kunden selv er fullt ut ansvarlig for denne beslutningen. Banken garanterer ikke for noe bestemt utfall av en Kundes handel.

Kunden er oppmerksom på at den investeringstjenesten som tilbys vil avhenge av Kundens dialog med megler. Dreier det seg for eksempel om en sporadisk kontakt på initiativ fra Kunden må det normalt legges til grunn at tjenesten som ytes fra DNB sin side er "ordreformidling/ ordreutførelse". Analyser utarbeidet av DNB Markets, og meglers generelle oppfatning av markedet, er generiske og innebærer ikke investeringsrådgivning. Slike generelle anbefalinger vil ikke være tilpasset den enkelte kunde og ansees ikke som investeringsrådgivning.

For flere av produktene DNB tilbyr finnes forsinket kursinformasjon på dnb.no, eksempelvis om valutakurser. Disse kursene er kun indikasjoner. Kursene er under kontinuerlig endring slik at Kunden ikke kan regne med å få handle på de oppgitte kursene.

8. Ordre og oppdrag - avtaleslutning

8.1 Inngivelse og aksept av ordre og inngåelse av avtale

Ordre fra Kunden kan inngis muntlig, skriftlig eller elektronisk. Det vil kunne gjelde begrensninger for inngivelse av ordre via elektroniske kommunikasjonskanaler. Nærmere informasjon om dette fås ved henvendelse til DNB. Ordren er bindende for Kunden når den har kommet frem til DNB med mindre annet er særskilt avtalt.

For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil avtale om handel anses inngått med bindende virkning når vilkår for den aktuelle avtalen er akseptert av Kunden.

DNB vil normalt være Kundens motpart i denne typen forretninger.

DNB vil ikke være forpliktet til å utføre ordre eller inngå avtale DNB antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslig lovgivning eller regler fastsatt for det/de aktuelle regulerte markedet/markedene.

Kunden forplikter seg til å gi opplysninger til DNB dersom Kunden inngir ordre om salg av finansielle instrumenter som Kunden ikke eier (shortsalg).

Kunden kan ikke forestå programhandel (bruke algoritmer) mot eller via DNB med mindre dette er særskilt avtalt.

Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom Kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren foretas for regning av. Dersom Kunden samtidig inngir ordre både for egen regning og for arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person sin regning, vil DNB prioritere den oppdragsgiveren representerer

8.2 Oppdragsperiode for ordre

For ordre knyttet til handel i finansielle instrumenter gjelder ordren ut oppdragsdagen eller til stenging av det regulerte markedet ordren er lagt inn på og bortfaller deretter, med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller ordrespesifikasjon. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt.

Oppdragsdag er den dag Kundens ordre til DNB om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem til DNB. For de tilfeller DNB initierer en handel anses oppdragsdag å være den dag DNB tar kontakt med Kunden og får aksept for oppdraget vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter.

Dersom DNB som ledd i utførelsen har videreplassert ordren helt eller delvis til andre, kan tilbaketrekking av ordre kun gjøres gjeldende i den utstrekning DNB kan få tilbakekalt den videreplasserte ordren.

8.3 Retningslinjer for ordreutførelse

DNB er forpliktet til å gjennomføre alle tiltak som er tilstrekkelige til å sikre Kunden best mulige betingelser ved utførelse av mottatte ordre innenfor oppdragsperiodens varighet. I markeder der DNB stiller pris og tar markedsrisiko er DNB forpliktet til å dokumentere at prisen er rimelig. DNB har utarbeidet retningslinjer for ordreutførelse som blant annet angir i hvilke handelssystemer transaksjoner i ulike finansielle instrumenter kan gjennomføres. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre Kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan handelen skal gjennomføres. Ordren vil i slike tilfeller utføres i tråd med Kundens instruksjon.

DNB forbeholder seg rett til å aggregere Kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet DNB som beskrevet i retningslinjene for ordreutførelse. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for Kundene. Kunden er imidlertid innforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

DNB forbeholder seg også rett til å aggregere Kundens ordre med transaksjoner foretatt for Bankens egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil Kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Bankens ordre. Unntak fra dette gjelder imidlertid dersom DNB ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse vil bli ansett som godkjent av Kunden ved inngåelse av Kundeavtalen. Kunden har i Kundeavtalen uttrykkelig samtykket til at DNB kan utføre ordre for Kunden utenfor en handelsplass.

8.4 Nærmere om særskilte handelsregler

For handel med finansielle instrumenter på utførelsesplasser gjelder handelsreglene på utførelsesplassen også i forholdet mellom Kunden og DNB så langt de passer. Dette regelverket omhandler normalt registrering av ordre og handler i handelssystemet på utførelsesplassen, herunder hvilke ordrebetingelser som generelt kan benyttes og de nærmere regler for prioritering og gyldighet med videre.

Ved spørsmål relatert til enkelthandler er det ikke uvanlig at det aktuelle markedet eller tilsynsmyndighet ber om kundens identitet. DNB vil i slike situasjoner oppgi disse opplysningene, samt generelt foreta myndighetsrapportering, i tråd med gjeldende regelverk. I enkelte markeder vil markedsplass og/eller aktuell tilsynsmyndighet også kunne kreve sluttkundens identitet selv om dette ikke er DNB sin kunde. I situasjoner som dette, der det handles på vegne av andre, må DNB sin kunde påse at de gjennom sine kundeavtaler kan fremskaffe denne informasjonen umiddelbart. Det vil om nødvendig kunne åpnes for at denne informasjonen går utenom DNB og direkte til det aktuelle marked og eller aktuell tilsynsmyndighet.

8.5 Kansellering av ordre og omsetning

I henhold til aktuelle handelsregler på utførelsesplassen vil den enkelte utførelsesplass under gitte forutsetninger kunne kansellere ordre og omsetninger. Slik sletting vil være bindende for Kunden.

9. Levering og betaling (oppgjør) av finansielle instrumenter i Norge

9.1 Omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner, samt sertifikater

For handel i Norge av omsettelige verdipapirer på regulert marked, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner på kjøp eller salg av finansielle instrumenter registrert i Euronext Securities Oslo (ES-OS), samt sertifikater, er den ordinære oppgjørsfrist tre børsdager (T+2), med mindre annet er avtalt. Med børsdag menes enhver dag norsk børs holder åpent.

Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag.

Oppgjør er betinget av at Kunden stiller til disposisjon for DNB nødvendige midler og finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. Med mindre annet er særskilt avtalt har DNB Kundens tillatelse og fullmakt til, i samsvar med den enkelte handel eller transaksjon, å belaste Kundens penge- eller bankkonto eller å inngi anmodning om slik belastning av Kundens penge- eller bankkonto, så fremt ikke den aktuelle bank krever at særskilt skriftlig belastningsfullmakt skal være inngitt av Kunden.

Kunden anses å ha betalt kjøpesummen til DNB når denne er godskrevet på DNB sin penge- eller bankkonto med valutering senest på oppgjørsdag.

Kunden anses å ha levert ES-OS-registrerte finansielle instrumenter til DNB når de finansielle instrumentene er mottatt på en av Bankens verdipapirkontoer i VPS eller på en annen verdipapirkonto i ES-OS som DNB har angitt.

Kunden plikter innen oppgjørsfristen å levere de solgte finansielle instrumenter til DNB eller frigi de solgte finansielle instrumenter på sin verdipapirkonto i ES-OS eller annet tilsvarende register. Inngivelse av ordre om salg av finansielle instrumenter eller aksept av et salgstilbud medfører, med mindre annet er skriftlig avtalt, at DNB er gitt fullmakt til å anmode Kundens kontofører om frigivelse av de aktuelle finansielle instrumenter. Levering av fysiske finansielle instrumenter skal skje i henhold til særskilt avtale med DNB.

For finansielle instrumenter som enten er tatt opp til clearing i en sentral motpart (CCP), eller er registrert i et verdipapirregister (CSD), eller notert på en markedsplass vil det automatisk iverksettes dekningskjøp dersom det finansielle instrumentet ikke er levert senest et visst antall dager etter oppgjørsfristen. Normalt vil dette være fire dager etter oppgjørsfristen.

Denne fristen kan forlenges til syv dager for instrumenter som handles på mindre likvide markedsplasser og til femten dager for finansielle instrumenter notert på en SMB børs.

Den enkelte CCP, CSD eller markedsplass har egne myndighetsgodkjente regler om dekningskjøp som er fastsatt i henhold til lovgivning om verdipapirsentraler og oppgjørsvirksomhet.

Dekningskjøp iverksettes av CCP dersom instrumentet cleares av CCP. Dersom instrumentet handles på markedsplassen og ikke cleares av CCP iverksettes dekningskjøp av markedsplassen. I de tilfeller hvor instrumentet verken cleares av CCP eller handles på markedsplass iverksettes dekningskjøp av CSD. Mislykkes dette dekningskjøpet har den kjøpende part mulighet til å velge mellom utsettelse av levering eller kontantkompensasjon.

Ved forsinket levering gjelder et lovbestemt sanksjonssystem. CCP’en, CSD’en eller markedsplassen vil utferdige avgift/bot til den selgende part som følge av misligholdet, uansett om dekningskjøpet foretas eller ikke. Avgiften/botens størrelse er standardisert og uavhengig av selgerens skyld (objektivt ansvar). Avgiften/botens størrelse er standardisert i henhold til gjeldende rettsregler

9.2 Valuta (spot)

For handel med valuta (spot) er den ordinære oppgjørsfrist tre bankdager (T+2) (handelsdag inkludert), med mindre annet er avtalt. Med bankdag menes dag banker i det aktuelle markedet holder åpent. Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag.

9.3 Øvrige finansielle instrumenter

For andre finansielle instrumenter gjelder særlige oppgjørsfrister og oppgjørsregler. Disse oppgjørsreglene og oppgjørsfristene vil fremgå av de særskilte avtalene. For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler kunne avtales ved avtaleinngåelse. I slike tilfeller vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler fremgå av bekreftelsen som sendes Kunden etter at avtale er inngått.

10. Rapportering om utførte tjenester - bekreftelse på avtaler og utførte oppdrag

DNB vil ved sluttseddel/bekreftelse eller på annen måte straks rapportere til Kunden om de tjenester det har utført eller de avtaler som er inngått. I den grad det er relevant vil sluttseddel/ bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den handel som er gjennomført for Kunden i henhold til rettsregler som gjelder for dette. Utover dette vil sluttseddel/ bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett.

Bekreftelser som skal påtegnes av Kunden, skal straks etter mottak påtegnes og deretter sendes i retur til DNB slik dette er angitt i bekreftelsen eller på annen måte avtalt med Kunden. Manglende kontroll av bekreftelsen slik at feil i denne ikke reklameres fra kunden kan som angitt i punkt 19 og 28 nedenfor medføre at kunden kan bli bundet av innholdet i bekreftelsen selv om denne avviker fra det som ble avtalt ved inngåelsen.

DNB forbeholder seg rett til å korrigere åpenbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gjøres straks feilen blir oppdaget.

Levering av finansielle instrumenter registrert i ES-OS (tidl. VPS) kan bekreftes ved endringsmelding fra ES-OS i den grad Kunden har avtalt med kontofører å motta slike bekreftelser.

11. Angrerett

Ved fjernsalg av tjenester til forbruker har kunder som er forbruker angrerett på 14 dager etter at avtale om tjeneste ble inngått. Angreretten gjelder ikke for handel i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene.

12. Mislighold

Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene blant annet når:

 1. Levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen oppgjørsfristen eller Kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene,
 2. Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon,
 3. Vesentlig svekkelse av Kundens finansielle stilling som er egnet til å svekke Kundens mulighet til å oppfylle sine forpliktelser etter Forretningsvilkårene, og Kunden, etter en gitt frist satt av DNB, ikke har gitt DNB tilstrekkelig sikkerhet for kundens gjennomføring av avtaler som løper under Forretningsvilkårene.
 4. Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne.
 5. Kunden dør, eller blir satt under vergemål, eller det inntrer en annen hendelse som innebærer at Kunden ikke kan ivareta sine avtaler under Forretningsvilkårene.

DNB har ved mislighold rett, men ikke plikt til å:

 1. Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet,
 2. Utøve sin sikkerhetsrett, DNB har tilbakeholdsrett i de finansielle instrumenter som DNB har kjøpt for Kunden, dersom Kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre - 3 - dager etter oppgjørsfristen kan DNB, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for Kundens regning og risiko til dekning av DNBs krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumenter er overført til Kundens verdipapirkonto i ES-OS eller annet tilsvarende register for finansielle instrumenter anses Kunden å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik frigivelse for gjennomføring av dekningssalget,
 3. Realisere andre aktiva enn de som er omfattet av punkt 2 ovenfor, og Kunden anses å ha samtykket i slikt tvangssalg gjennom uavhengig megler,
 4. Stenge alle posisjoner som er gjenstand for sikkerhetsstillelse og/eller marginberegning,
 5. Benytte til motregning samtlige av DNBs tilgodehavende mot Kunden fra andre finansielle instrumenter og eller tjenester herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter med videre og utgifter eller tap som følge av Kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor DNB, overfor ethvert tilgodehavende Kunden har mot DNB på misligholdstidspunktet - enten kravene er i samme eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholdstidspunktet,
 6. Gjennomføre for Kundens regning og risiko hva DNB anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av Kunden, herunder reversering av transaksjoner,
 7. Umiddelbart foreta dekningstransaksjon eller innlån av finansielle instrumenter for Kundens regning og risiko for å oppfylle sin leveringsforpliktelser overfor sin motpart, dersom Kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til DNB. Dersom dekningskjøp ikke gjennomføres av DNB vil dekningskjøp iverksettes etter rettsregler fastsatt i lovgivning for CCP’er, CSD’er eller regulert markedsplass. Tilsvarende kan DNB foreta de handlinger DNB anser nødvendig for å redusere det tap eller ansvar som følger av Kundens mislighold av avtale inngått med DNB, herunder foreta handlinger for å redusere risiko for tap knyttet til endringer i valutakurser, renter samt andre kurser, eller priser som Kundens handel er knyttet til. Kunden plikter å erstatte DNBs eventuelle tap med tillegg av forsinkelsesrente og eventuelle gebyrer,
 8. Kreve dekket alle kostnader og tap DNB er blitt påført som følge av Kundens mislighold, herunder, men ikke begrenset til, avgift eller bot utferdiget til DNB av den relevante CCP, CSD eller markedsplass, utgifter påløpt ved utføring av dekningstransaksjon eller innlån av finansielle instrumenter, kurstap ved dekningstransaksjon og reverseringsforretninger, tap som følge av endringer i valutakurser, renter og andre forsinkelsesgebyrer Ved transaksjoner som følge av Kundens mislighold eller forventede mislighold bærer Kunden risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til transaksjonen er gjennomført. Dette gjelder uavhengig av om transaksjonen er en dekningstransaksjon foretatt av DNB eller en transaksjon foretatt av Kunden etter at DNB har varslet at misligholdsbeføyelser vil bli iverksatt.

For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet (antesipert) mislighold, herunder heving ved slikt mislighold.

13. Renter ved mislighold

Ved Bankens eller Kundens mislighold svares rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente med mindre annet er særskilt avtalt.

14. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva

For handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter henvises det til de handelsregler og oppgjørs- eller leveringsbetingelser som er fastsatt i det land eller av det regulerte markedet hvor de finansielle instrumenter er kjøpt eller solgt. Det vises for øvrig til den særskilte avtalen som vil kunne inngås for denne typen handel.

Dersom finansielle instrumenter eller kundemidler er oppbevart i en annen jurisdiksjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester eller tilknyttet tjeneste, vil DNB informere Kunden om dette. Kunden er innforstått med at dens rettigheter i forbindelse med slike aktiva kan avvike fra det som gjelder i Norge. Kunden er videre innforstått med at oppgjør og sikkerhetsstillelse i utenlandske markeder kan innebære at Kundens aktiva som er avgitt til oppgjør eller som sikkerhetsstillelse ikke holdes adskilt fra det eller de av DNB benyttede utenlandske verdipapirforetaks og/eller oppgjørsrepresentanters egne midler. Kunden er innforstått med at han selv bærer risikoen for egne aktiva som er overført til utenlandske banker, verdipapirforetak, oppgjørsagenter, oppgjørssentraler og lignende i form av oppgjør eller sikkerhetsstillelse, og at DNBs ansvar overfor Kunden for slike aktiva er begrenset i samsvar med lover og regler i det aktuelle land eller på det aktuelle marked. DNB påtar seg uansett ikke noe ansvar ut over det som vil følge etter norsk rett, se punkt 20, med mindre annet er skriftlig avtalt med Kunden.

15. Godtgjørelse

DNBs godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse eller annet, eventuelt med tillegg av avgifter knyttet til handel og clearing med videre vil være gjenstand for individuell avtale.

Kurtasje er en provisjon (godtgjørelse) som legges til eller trekkes fra verdien av de finansielle instrumenter som Kunden kjøper eller selger. Kurtasje angis normalt som en prosentsats. Inntil et bestemt investeringsbeløp, betaler Kunden en bestemt minimumskurtasje. Alternativt kan godtgjørelse beregnes som en kursdifferanse, dvs. et påslag på kjøperkurs eller et fradrag i salgskurs.

For derivater og sammensatte finansielle instrumenter vil det normalt være andre kostnadselementer for Kunden enn nevnt foran.

Kunden vil før gjennomføring av en tjeneste motta nærmere informasjon om betalingsbetingelser og de totale kostnader Kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste. Herunder skal det opplyses om provisjoner, gebyrer og alle skatter og avgifter som skal betales via DNB. Om kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses. I tillegg skal det opplyses om det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom DNB.

For nærmere informasjon om DNBs godtgjørelse, se Priser og vilkår. DNB forbeholder seg rett til å gjøre fradrag i Kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første ledd, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter og lignende.

For de tilfeller der handel ikke kommer i stand vil DNBikke kreve godtgjørelse med mindre annet er særskilt avtalt.

16. Kontoføring i Euronext Securities og depot

Med mindre det er inngått annen avtale, gjelder det som er fastsatt under for kontoføring i Euronext Securities (tidl.VPS) og oppbevaring/forvaltning i depot.

Hvor DNB skal opptre som Kundens Kontofører Investor i ES-OS, har DNB fullmakt til å foreta de registreringer på verdipapirkontoen som omfattes av Kundens instruksjoner, herunder overføre fra verdipapirkontoen omsettelige verdipapirer som omfattes av ordrer inngitt til DNB om salg. Kunden er innforstått med at kjøpte eller tegnede omsettelige verdipapirer blir registrert på den aktuelle verdipapirkontoen, dersom ingen annen konto er oppgitt i ordren. DNB gis innsynsrett i Kundens beholdning på verdipapirkontoen. Kunden er videre innforstått med at DNBs registreringer på verdipapirkontoen skjer i overensstemmelse med de bestemmelser som fremgår av Forretningsvilkårene for Verdipapirsentralen, tilgjengelig på Euronext Securities’ hjemmeside, samt de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

DNB kan inngå avtale med annen depotmottager om forvaltning eller depot for Kunden. Valg av slik depotmottager skjer etter Bankens beste skjønn og Kunden anses for å ha akseptert valg av depotmottager med mindre annet fremgår av en særskilt forvaltnings- eller depotavtale. DNB påtar seg intet ansvar for slik depotmottagers eventuelle mislighold ved håndtering eller forvaltning av Kundens aktiva.

17. Fullmektiger (mellomledd), forvaltere og oppgjørsagenter

Dersom Kunden inngir ordre eller oppdrag som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent eller liknende for tredjemann, er Kunden og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av Forretningsvilkårene.

Kunden er solidarisk ansvarlig overfor Banken for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av Kundens ordre eller oppdrag.

Dersom Kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellommenn fritar ikke sluttkunden for dennes ansvar i henhold til Forretningsvilkårene.

18. Oppbevaring av kunders aktiva - Klientkonti

DNB vil sikre at Kundens aktiva holdes atskilt fra DNBs egne aktiva og så langt mulig beskyttes mot Bankens øvrige kreditorer. Kunden vil bli godskrevet renter på sine pengemidler etter DNBs alminnelige betingelser.

Midler som DNB oppbevarer på vegne av Kunden vil bli innsatt på konto, som kan være samlekonto for midler DNB oppbevarer på vegne av flere kunder. For innskudd i kredittinstitusjoner som er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil innskudd, ved konkurs i kredittinstitusjonen, være dekket av reglene om bankenes sikringsfond. Dersom innskudd skjer i en kredittinstitusjon som ikke er medlem av den norske sikringsfondsordningen, vil dekningen fremgå av reglene for sikringsordningen i det landet kredittinstitusjonen er medlem.

Dekningsretten vil kunne være begrenset i henhold til gjeldende regler. Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i ES-OS eller liknende verdipapirregister, bli overført til Kundens konto i dette register.

Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depositar. Dersom register, bank eller annen depositar går konkurs vil Kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.

DNB påtar seg intet ansvar overfor Kunden for de aktiva som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og DNB Markets ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs.

Dersom informasjon ikke er gitt på annen måte, vil DNB minst en gang årlig sende Kunden en oversikt over de aktiva DNB oppbevarer på vegne av Kunden. Dette gjelder ikke dersom slik informasjonen er inntatt i andre periodiske oversikter. DNB kan ikke anvende finansielle instrumenter Banken oppbevarer på Kundens vegne med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

19. Ansvar og ansvarsfritak

DNB er ansvarlig overfor Kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg DNB har sluttet på vegne av eller med Kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom Kunden på forhånd har godkjent den annen part som motpart i handelen.

DNB påtar seg intet ansvar for oppgjør dersom Kunden ikke stiller til disposisjon for DNB de avtalte midler og/eller finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag.

DNB påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres Kunden som følge av at Kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

DNB eller DNB sine ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for Kundens tap så lenge DNB eller DNB sine ansatte ved rådgivning eller gjennomføring av ordre eller oppdrag har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der DNB har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil DNB kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom DNB ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra Kunden påtar DNB seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Når handel er utført på en norsk eller utenlandsk utførelsesplass etter ordre eller krav fra Kunden, vil DNB ikke være ansvarlig for feil eller mislighold begått av denne utførelsesplassen eller eventuell tilknyttet oppgjørssentral. Kunden anses herved innforstått med at den enkelte utførelsesplass eller den enkelte oppgjørssentral kan ha fastsatt egne regler for regulering av sitt ansvar overfor medlemmer av den utførelsesplass eller oppgjørssentralen, kunder med videre med større eller mindre grad av ansvarsfraskrivelser.

DNB er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor DNB sin kontroll.

Begrensninger i DNB sitt ansvar utover det som er angitt over, kan følge av særskilt avtale med Kunden.

Dersom regelverk eller offentlige myndigheter pålegger Kunden å være registrert med Legal Entity Identifier (LEI) er det Kundens ansvar å anskaffe og opprettholde denne. Kunden skal holde DNB skadesløs for eventuelle tap, krav og kostnader som DNB blir påført som følge av at plikten til å anskaffe og opprettholde LEI ikke overholdes.

Bankens ansvar for forbrukere

Banken eller dets ansatte er ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Banken har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet, og som Banken ikke med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av pliktbruddet. For økonomisk tap som er forårsaket av en underleverandør som etter avtale med Banken forutsettes å bidra til oppfyllelse av tjenesteyterens plikter, kan både Banken og underleverandøren holdes ansvarlige.

Erstatningen skal svare til det økonomiske tapet som er lidt som følge av at Banken eller eventuelt underleverandøren ikke har oppfylt sine plikter. På de vilkår som følger av skadeerstatningsloven § 5-1, kan erstatningen settes ned eller falle bort dersom skadelidte har medvirket til tapet eller latt være å begrense tapet. På de vilkår som følger av skadeerstatningsloven § 5-2, kan erstatningen lempes.

Banken kan ikke holdes ansvarlig for økonomisk tap som er forårsaket av usedvanlige omstendigheter utenfor sin kontroll og som Banken ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder for tap som er forårsaket av at Banken er bundet av andre forpliktelser i eller i medhold av lov. Ansvarsfrihet varer så lenge de usedvanlige omstendighetene er til stede. Faller de nevnte omstendighetene bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom det fortsatt foreligger mislighold.

Bankens ansvar for Ikke-forbrukere

For ikke-forbrukere vil Banken først bli ansvarlig ved grov uaktsomhet. For de tilfeller der Banken har benyttet finansforetak, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Banken eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelpernes handlinger eller unnlatelser dersom det ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden, påtar Banken seg ikke noe ansvar for feil eller mislighold fra disse.

På de vilkår som følger av skadeerstatningsloven § 5-1, kan erstatningen settes ned eller falle bort dersom skadelidte har medvirket til tapet eller latt være å begrense tapet, jf. Likevel § 5-5. På de vilkår som følger av skadeerstatningsloven § 5-2, kan erstatningen lempes. Banken påtar seg ikke noe ansvar for indirekte skade eller tap som påføres Kunden.

Generelle ansvarsbestemmelser for forbrukere og ikke-forbrukere

Kunden plikter å gjøre seg kjent med tjenestens viktigste egenskaper og opplysningene som mottas fra Banken. Dersom kunden uten rimelig grunn unnlater å følge en oppfordring fra Banken om å gjøre seg kjent med opplysningene som kunden mottar er Banken ikke ansvarlig for noe som kunden burde ha blitt kjent med ved å følge oppfordringen

Banken forbeholder seg retten til å stenge ned, suspendere eller begrense tjenestene som reguleres av disse Forretningsvilkårene dersom det inntrer omstendigheter utenfor Bankens kontroll og som Banken ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Banken eller i medhold av lov, samt for å ivareta Bankens, Kundens eller andre kunders interesser. Banken er heller ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Bankens kontroll

Slike omstendigheter er blant annet, men ikke begrenset til, mangel, feil i eller angrep på strømforsyning, data- eller andre elektroniske kommunikasjonssystemer eller handelssystemer, at børser, regulerte markeder eller linkende handelsplasser, forvaltningsselskaper ol. Midlertidig stenger for handel i det relevante finansielle instrumentet eller andre handlinger som skyldes forhold på slike foretaks side, offentlig myndighets inngripen, sabotasje, vandalisme (inkludert datavirus og hacking), naturkatastrofe, krigshandling, terrorhandling, streik, blokade, boikott, lockout, og/eller nasjonale eller internasjonale sanksjoner.

Bankens plikter etter Forretningsvilkårene opphører midlertidig og Kunden har ikke rett til erstatning for skade eller tap, verken direkte eller indirekte tap, som kan oppstå på grunn av at Banken har innstilt, suspendert eller begrenset Kundens adgang til de tjenestene som Forretningsvilkårene omfatter.

Banken er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Banken ufullstendige eller uriktige opplysninger.

20. Tilbakeholdelse av skatter, med videre

Ved handel i utlandet kan DNB i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder.

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan DNB foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales Kunden så snart som mulig. Det vil være Kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt.

21. Avslutning av forretningsforholdet

Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig.

Ved avslutning av forretningsforholdet skal DNB Markets gjennomføre et sluttoppgjør der DNB er berettiget til å motregne i Kundns tilgodehavende for DNB sitt tilgodehavende herunder for kurtasje, skatter, avgifter, renter med videre.

22. Sikkerhetsstillelse

Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, som garanterer for kundens bankinnskudd med p.t. inntil 2 millioner kroner pr. innskyter pr. bank. Som innskudd regnes også oppdrag om betalingsoverføring.

I tillegg er Banken medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med gjeldende lovgivning. Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres og forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.

23. Tiltak mot korrupsjon og hvitvasking av penger og terrorfinansiering m.v.

Hvitvaskingsloven stiller krav til at Banken gjennomfører tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Ved etablering av kundeforhold skal Banken innhente opplysninger for å kunne identifisere Kunden. Hvis andre handler på vegne av Kunden eller er disponent, innhentes også informasjon om vedkommende i tillegg til dokumentasjon på at vedkommende kan handle på vegne av Kunden. Banken plikter å få de innhentede opplysningene bekreftet. Kunden skal opplyse om det finnes en eller flere reelle rettighetshavere i tillegg til kunden. Banken skal i så tilfelle innhente og få bekreftet informasjon om vedkommende. Banken skal også innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, herunder informasjon om midlenes opprinnelse.

Banken skal også løpende følge opp eksisterende kundeforhold, herunder transaksjoner, med ansvar for å innhente oppdatert informasjon og dokumentasjon, så lenge kundeforholdet løper.

Rutinene for ivaretakelse av Hvitvaskingslovens krav suppleres ved at Banken innhenter informasjon om Kunden som er relevant for tiltak mot korrupsjon.

Kunden er kjent med at Banken er, eller kan være, forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

Dersom Kunden ikke gir tilfredsstillende opplysninger til Banken, eller kundetiltak etter Bankens vurdering ikke kan gjennomføres, kan Banken nekte å etablere Kunden, avvise å ta imot innskudd og/eller å gjennomføre transaksjoner.

24. Sanksjoner

Banken er underlagt både nasjonale og internasjonale lover og reguleringer som innebærer plikt for Banken til å etterleve internasjonale sanksjoner. Internasjonale sanksjoner kan være ulike typer økonomiske sanksjoner inklusive frys- og rapporteringsforpliktelser til norske myndigheter, samt våpenembargo og reiserestriksjoner.

Banken er forpliktet til å etterleve norsk sanksjonsregelverk som består av sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd, samt de av EUs sanksjoner (restriktive tiltak) som Norge har sluttet opp om. Både FNs og EUs sanksjoner må gjennomføres i norsk rett før de er bindende for norske rettssubjekter. I tillegg må Banken etterleve annet internasjonalt sanksjonsregelverk når dette har betydning for virksomheten. Eksempler på annet relevant internasjonalt sanksjonsregelverk for Banken er amerikanske sanksjoner (OFAC), EUs sanksjoner utover det som vedtas i norsk rett og britiske sanksjoner (OFSI). Banken må til enhver tid ha oversikt over hvilke internasjonale sanksjonsregelverk som har betydning for virksomheten.

Banken er forhindret fra å ha kundeforhold til selskaper eller personer som er underlagt internasjonale sanksjoner eller som samarbeider med selskaper eller personer som er underlagt internasjonale sanksjoner. Banken er på samme måte forhindret fra å gjennomføre transaksjoner som rammes av internasjonalt sanksjonsregelverk.

25. Opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre

Banken vil gi informasjon om Kunden, Kundens transaksjoner og annet til offentlige myndigheter, klageorganer og andre som kan kreve dette i medhold av gjeldende rett eller regler fastsatt for aktuelle klageorganer.

26. Endringer

DNB kan gjøre endringer i avtaler, vilkår og retningslinjer som regulerer handel med finansielle instrumenter på grunnlag av et passivt samtykke fra Kunden, med mindre Kunden innen endringen trer i kraft gir varsel til DNB om at endringen er avvist. Dersom Kunden ikke gir varsel innen denne fristen anses endringen som bindende for Kunden.

En økning av gebyrer og kostnader som Kunden skal betale til DNB i forbindelse med tjenestene omfattet av forretningsvilkårene kan gjøres dersom DNB sine kostnader ved utvikling, vedlikehold og levering av tjenesten økes, dersom det tilbys ny funksjonalitet eller tjenestetilbudet økes, ved endrede markedsforhold, utvikling i finansmarkedene, generell prisvekst, omlegging, endring eller justering av DNB sine prismodeller eller andre forhold som tilsier en slik økning, eller enderinger i lov, forskrift og myndighetspraksis. En økning av gebyrer og kostnader skal begrunnes.

En endring av avtaler og vilkår til ugunst for Kunden kan tidligst settes i verk to måneder etter at Kunden er varslet om endringen. Dersom DNB har behov for å endre Avtalen som følge av endret lovgivning, myndighetspraksis eller pålegg fra offentlige myndigheter, vil slike endringer bli varslet, men vil kunne settes i verk umiddelbart. Andre endringer, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart.

Dersom Kunden avviser endringen, vil dette gi DNB rett til å si opp avtaleforholdet med kunden.

Frem til 1. juli 2023 kan DNB i samsvar med forskrift om overgangsregler til finansavtaleloven ensidig øke gebyrer og kostnader forutsett at endringen er saklig begrunnet.

Endringsbestemmelsen i punkt 26 gjelder kun for endringer som påvirker Kundens rettigheter og forpliktelser etter inngåtte avtaler og vilkår. Endringer i opplysninger som gis til Kunden anses ikke for å utgjøre en endring av avtaler og vilkår, og kan gjøres ensidig av DNB etter de formkrav som følger av regelverket opplysningene er gitt i medhold av.

Endringsbestemmelsene i punkt 26 gjelder kun for Kunder som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalen har et formål som hovedsakelig ligger utenfor personens forretnings- eller yrkesvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 1-4. For ikke-forbrukere kan DNB foreta endringer i Avtalen, herunder også endringer i gebyrer og kostnader ensidig. En endring til ugunst kan heller ikke overfor ikke-forbrukere settes i verk før en måned etter at Kunden er varslet om endringen.

27. Tolkninger og forholdet til Finansavtaleloven for forbrukere

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

Når Kunden er forbruker skal Forretningsvilkårene, sedvane og etablert praksis gå foran fravikelige bestemmelser i lov ved motstrid.

28. Reklamasjon

Foreligger det mislighold fra Bankens side, for eksempel dersom Banken uaktsomt har unnlatt å gjennomføre en handel eller Banken uaktsomt har gjennomført en handel som ikke var i samsvar med Kundens ordre, må Kunden gi melding til Banken om misligholdet så snart som mulig etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.

Forbrukere må gi slik melding om antatt mislighold fra DNB sin side senest innen to måneder etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet. Dersom Kunden unnlater å kontrollere sluttseddel eller annen bekreftelse mottatt fra DNB, eller unnlater å meddele eventuelle avvik til DNB, i tråd med pliktene nedenfor, kan kundens krav som følge av mislighold avkortes i den utstrekning Kundens unnlatelse medvirket til tapet.

Ikke-forbrukere må gi slik melding om antatt mislighold fra DNB så snart som mulig etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, og senest innen de frister som oppstilt nedenfor om kontroll av sluttseddel eller annen bekreftelse mottatt fra DNB.

Kunden taper sin rett til å gjøre krav som følge av misligholdet gjeldende om fristene ikke overholdes, med mindre Banken har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Fordi kostnadene ved å rette feil knyttet til instrumenter med en pris som endres som følge av svingninger i markedet vil kunne øke over tid oppfordres uansett Kunden til å melde fra så snart som mulig. Bestemmelsene om reklamasjon gjelder tilsvarende for krav som Kunden etter reglene i finansavtaleloven kan gjøre gjeldende mot en tredjeperson for mislighold av Bankens plikter.

Dersom Kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per e-post eller annet elektronisk medium og Kunden ikke har mottatt slik sluttseddel eller bekreftelse innen utgangen av første børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må Kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av andre børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, meddele dette til DNB.

Dersom Kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per ordinær post og Kunden ikke har mottatt sluttseddel eller annen bekreftelse innen tre børsdager og innen syv børsdager for kunder med utenlandsk adresse etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må Kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av henholdsvis fjerde og åttende børsdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp meddele dette til DNB.

Kunden skal umiddelbart etter mottak av sluttseddel eller annen bekreftelse kontrollere denne og skal senest innen utløpet av neste børsdag/bankdag etter mottakelse gi melding til den aktuelle enhet i DNB dersom Kunden vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen/bekreftelsen er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel.

Dersom levering til Kunden av finansielle instrumenter registrert i ES-OS ikke er skjedd på oppgjørsdag og Kunden har stilt de nødvendige midler til disposisjon for DNB, må Kunden straks kontakte DNB og eventuelt erklære heving dersom Kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Hevingserklæringen vil imidlertid ikke få noen virkning dersom Kunden mottar oppfyllelse innen de frister som er fastsatt for dekningskjøp av den relevante CCP, CSD eller ES-OS. Kunden har i denne perioden ikke rett til å slutte dekningsavtale for Bankens regning og risiko.

Med "straks" i foregående ledd forstås samme dag eller - dersom reklamasjon eller innsigelse ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp - senest innen utgangen av neste børsdag. Fristen regnes fra det tidligste av:

 • det tidspunkt Kunden fikk eller burde fått kunnskap om at levering ikke er skjedd ved innsyn på VPS-konto, ved hjelp av elektronisk bekreftelsessystem, ved underretning fra forvalter eller på annen måte; eller,
 • det tidspunkt endringsmelding fra VPS kom frem til eller i henhold til tiden for ordinær postgang burde ha kommet frem til den adresse Kunden har oppgitt.

Dersom betaling til Kunden ikke er skjedd til den tid som er fastsatt i avtalen og Kunden har levert de aktuelle finansielle instrumenter eller stilt disse til disposisjon for DNB, må Kunden straks han/hun har konstatert eller burde ha konstatert at oppgjør ikke er mottatt, kontakte DNB. Kunden kan bare påberope forsinkelsen som grunnlag for å fremme krav om forsinkelsesrente.

For handel med finansielle instrumenter gjennom DNB gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren. Dersom Kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må Kunden fremsette innsigelse om dette straks etter at Kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten. I alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter at avtalen er sluttet. Slik innsigelse vil ha slik virkning overfor DNB som følger av de alminnelige regler om avtalers ugyldighet.

Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig.

For avtaler om handel med valuta (valutaspot) skal reklamasjonsfristene beregnes ut fra bankdager og ikke børsdager.

Dersom DNB er Kontofører Investor i ES-OS for Kunden, jfr. punkt 16, skal Kunden straks gi melding til DNB vedrørende feil i registreringen på verdipapirkontoen. Dersom slik melding ikke er mottatt av DNB innen utgangen av påfølgende børsdag etter at Kunden mottok endringsmelding fra ES-OS, kan Kunden anses for å ha akseptert registreringen.

Dellevering til Kunden gir ikke rett til å heve avtalen med mindre Kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering.

29. Kundeklager

Ved behov for å klage kan Kunden kontakte Banken per post eller e-post. Det bør klart fremgå at det dreier seg om en klage.

Mer informasjon om reklamasjon og klage og DNB Markets’ retningslinjer for behandling av kundeklager finnes på DNB Markets’ vilkårssider på nett under overskriften «Annen informasjon og klageinstanser». Klager på tredjeparts tjenester skal rettes til tredjepart.

Eventuelle klager sendes DNB Bank ASA v/Compliance Markets, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller til e-postadresse compliance.aha@dnb.no. Klager på tredjeparts tjenester rettes til tredjepart. DNB skal behandle eventuelle klager så raskt som mulig. Dersom klagen ikke er besvart innen 15 virkedager etter mottakelsen, skal DNB sende et foreløpig svar til kunden med en begrunnelse for hvorfor klagen ikke er besvart, og med en bekreftelse om når kunden vil få endelig svar.

Oppstår det tvist mellom Kunden og DNB, kan Kunden bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og Kunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Kunden kan alternativt vurdere behandling av Etisk Råd hos Verdipapirforetakenes forbund.

Henvendelser til Finansklagenemnda sendes Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60. For nærmere informasjon og klageskjema se www.finkn.no. Opplysninger om Etisk Råd finnes på https://www.vpff.no/om-vpff/klagebehandling.

30. Verneting, lovvalg og tvisteløsning

Tvister mellom partene skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til disse forretningsvilkår fremmes for Oslo tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av DNB ved slikt verneting dersom DNB ønsker dette.

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover og regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse i relasjon til sine forpliktelser overfor Banken fraskriver seg slik rett så langt dette ikke er i direkte strid med ufravikelig lovgivning.

31. Behandling av personopplysninger og utlevering av informasjon

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Banken og Kunden, administrasjon, fakturering/ oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester. Mer informasjon om hvorfor vi behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring på dnb.no.

Kunden har rett til å be om informasjon om hvilken behandling Banken foretar, og hvilke opplysninger som er registrert om en. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til andre formål. Mer om hvordan Banken behandler personopplysninger, herunder om kundens rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, finnes i vår personvernserklæring som er tilgjengelig på dnb.no.

Banken kan utlevere enkelte opplysninger om kunden eller kundeforholdet innen konsernet, eller til tredjeparter dersom dette er nødvendig for å utføre tjenester i forbindelse med denne Avtalen eller når annet rettslig behandlingsgrunnlag foreligger. Banken har også lovpålagte forpliktelser som medfører behandlingsgrunnlag gjennom norsk/utenlandsk lov eller beslutning fra offentlige myndigheter, slik som antihvitvaskingsloven eller annen lovgivning.

32. Språk

Forretningsvilkårene finnes i norsk og engelsk versjon. Ved motstrid skal den norske versjonen ha forrang

>>Tilbake til Priser og vilkår

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB