Meny

Code of Conduct

Code of Conduct er DNBs etiske prinsipper, også kjent som etikkreglene våre.
Hvordan vi opptrer påvirker tilliten til DNB. Derfor er det viktig at vi har høy personlig og faglig integritet, og at vi opptrer profesjonelt i kontakt med kunder, kolleger, eiere, samarbeidspartnere, myndigheter og andre.

Code of Conduct er DNBs viktigste rammeverk for etikk og beskriver forventninger, forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre. DNBs Code of Conduct reflekterer verdiene våre, danner fundamentet for kulturen vår og er et dokument på øverste nivå av DNBs styrende dokumenter.

Code of Conduct er vedtatt av styret i DNB ASA oktober 2019.

Konsernsjefens ord

Som ansatte i landets største finanskonsern hviler det et særskilt ansvar på hver og en av oss. Vi spiller en betydelig rolle i menneskers hverdag og har stor påvirkningskraft på norsk næringsliv og samfunnet rundt oss. Skal vi levere på vårt oppdrag og skape verdier for våre kunder og eiere, er vi nødt til å opptre på en måte som ivaretar samfunnets interesser – nå og i framtiden. På den måten fortsetter vi å bygge tillit – vår viktigste ressurs.

Code of Conduct gir hver av oss veiledning i hvordan vi skal opptre og hva vi må tenke på i det daglige. Den vil ikke gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha, men skal være en rettleder som gjør det lettere å kunne gjøre riktige vurderinger og valg. Vi har alle et ansvar for å gjøre oss kjent med og etterleve vår Code of Conduct.

Vi har alle et felles ansvar for å hjelpe hverandre med å holde en høy etisk standard. Jeg forventer at du har et bevisst forhold til hva som er rett og galt, og at du forsikrer deg om at beslutninger du tar i ditt arbeid er i tråd med Code of Conduct.

Slik fortsetter vi å bevare tilliten vi er så avhengig av for å skape verdier for våre kunder og eiere.

Beste hilsen,
Kjerstin

1.1 Vårt oppdrag og våre verdier

Vi er her. For at du skal være i forkant. Dette er vårt oppdrag og svaret på hvorfor DNB er til for kunder, samfunn og ansatte. Oppdraget skal gi retning for våre valg og prioriteringer. Det skal inspirere til innovasjon og drive endring. Alt vi gjør skal være i tråd med vårt oppdrag.

Verdiene beskriver hvordan vi skal løse oppdraget, både som organisasjon og som kolleger. Verdiene setter ord på hva vi forventer av hverandre og hva kunder, eiere og om verdenen kan forvente av oss. Vi er nysgjerrige, modige og ansvarlige. Alt vi gjør skal være i tråd med disse verdiene.

Nysgjerrig
Vi ønsker hele tiden å forstå mer, slik at vi kan forbedre hverdagen til kundene våre. Vi trives i en verden i endring. Å være nysgjerrig betyr at vi søker ny kunnskap og lærer av erfaringer, slik at vi hele tiden får ny innsikt. Vi er oppriktig interessert i og nysgjerrige på hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for kunder og kolleger. Sammen finner vi gode løsninger.

Modig
Vi tør å gå foran og drive endring. Vi møter ny konkurranse og endrede kundeforventninger med initiativ og besluttsomhet. Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter, gir slipp der det er riktig og sier nei når det er nødvendig. Vi tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Vi står for det vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. Vi møter utfordringer med handlekraft og er ukuelige i vår tro på at vi kan få det til.

Ansvarlig
Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi er åpne og bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem som har meninger og innsikt om hvilke forventninger samfunnet har til oss. Vi gjør gode vurderinger og tar riktige beslutninger. Vi gjør det enkelt for dem vi snakker med og er forutsigbare i måten vi opptrer på. Vi har alle et ansvar for å gjøre hverandre gode.

1.2 Hvem dokumentet gjelder for

Code of Conduct gjelder for alle fast og midlertidig ansatte i DNB-konsernet, innleide konsulenter, samt for styremedlemmer og andre tillitsvalgte (heretter samlet omtalt som «ansatte»). Egne regler gjelder for DNBsleverandører.

Alle ansatte i DNB skal følge Code of Conduct. Det forventes også at vi hjelper hverandre med å følge reglene, sier fra om noe bør forbedres og varsler ved kritikkverdige forhold. Hvis du er i tvil, skal du rådføre deg med nærmeste leder eller relevant fagenhet.

Ledere i DNB skal være gode rollemodeller som gjennom ord og handling fremmer etterlevelse av god virksomhetsstyring i konsernet.

Ledere skal derfor sørge for at handlinger og beslutninger innen eget ansvarsområde er i tråd med god virksomhetsstyring. Ledere skal skape et miljø der det er rom for å være åpne om etiske problemstillinger og der ansatte er trygge på at de kan stille spørsmål eller gi beskjed uten å frykte represalier. Ledere skal sørge for at ansatte forstår hvilke forpliktelser de styrende dokumentene innebærer, har et aktivt forhold til etterlevelse og gjennomfører nødvendige opplæringsaktiviteter.

1.3 Etterlevelse av lover og regler

Ansatte skal etterleve gjeldende lover og regler. Dette gjelder både eksterne krav og internt regelverk, herunder lover, forskrifter, retningslinjer, instrukser og styrende dokumenter i DNB.

Brudd på gjeldende lover og regler aksepteres ikke. Eventuelle brudd eller avvik skal håndteres i henhold til konsernets prosedyrer og kan føre til arbeidsrettslige, strafferettslige og erstatningsrettslige konsekvenser.

DNB skal aktivt bekjempe økonomisk kriminalitet, både i samfunnet og internt i konsernet.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
• Du er kjent med og etterlever gjeldende lover og regler som gjelder for arbeidet ditt.
• Du rådfører deg med en fagkyndig eller leder om du er i tvil.
• Du er kjent med og følger fastsatte rutiner for å melde brudd på eksterne eller interne regler eller ved mistanke om kriminalitet.

2.1 Samfunnsansvar

DNB tar samfunnsansvar og bidrar til en bærekraftig, økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i områdene og bransjene konsernet opererer i. Samfunnsansvaret skal gjenspeiles i alt DNB gjør, også ved investeringer og finansieringer.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og bidrar til å oppfylle DNBs ambisjoner for samfunnsansvar, miljø og bærekraft.

2.2 Kundebehandling

Vi i DNB skal møte og behandle kundene våre på en god og forsvarlig måte. Dette er viktig for å bygge og bevare tillit og omdømme. DNB skal kjennetegnes av høy integritet, tilgjengelighet og transparens i kundebehandlingen.

Vi skal behandle alle kunder med respekt og i tråd med god forretningsskikk og bransjenormer. Eventuelle klager og tilbakemeldinger fra eksisterende eller tidligere kunder skal tas på alvor og håndteres i samsvar med fastsatte rutiner for klagebehandling.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du ivaretar kundens interesser iforbindelse med salg, rådgivning og annen form for tjenesteytelse.
 • Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for behandling av kundeklager.

2.3 Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon

For at vi skal kunne treffe riktige beslutninger og skape et godt arbeidsmiljø, må den interne kommunikasjonen i DNB være åpen, ærlig og tydelig. Det samme gjelder for eksternkommunikasjon, som er viktig for tilliten til DNB. Både intern og ekstern kommunikasjon skal være rettidig og korrekt. All eksternkommunikasjon skal gjøres i samarbeid med kommunikasjonsenheten i DNB. Ingen andre enn utpekte personer skal uttale seg til media på vegne av DNB.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du kommuniserer åpent, ærlig og tydelig.
 • Du gir alle interessenter korrekt informasjon til rett tid.
 • Du både gir og mottar tilbakemeldinger med intensjon om å forbedre.
 • Du sier fra om det er noe som ikke er bra.
 • Du uttaler deg kun på vegne av DNB etter avtale med kommunikasjonsenheten, og utviser ekstra varsomhet ved kontakt med media og ved bruk av sosiale medier.

2.4 Taushetsplikt og beskyttelse av informasjon

Gjennom vårt arbeid får DNB tilgang til og produserer informasjon om våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. DNB skal beskytte denne informasjonen og ikke utsette disse for unødvendig risiko.

Alle ansatte i DNB har taushetsplikt om kunder, potensielle kunder, andre ansatte, DNB og andre selskapers virksomhet. Denne plikten gjelder ikke bare utad, men også ovenfor andre ansatte som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder uansett fra hvem og under hvilke omstendigheter vi har fått opplysningene. Ansatte er bundet avtaushetsplikten også etter at ansettelsesforholdet i DNB har opphørt.

Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, ansatte og eiere skal kunne stole på at vi beskytter informasjon og ivaretar taushetsplikten.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du deler aldri taushetsbelagt informasjon med mindre det er et rettmessig og tjenstlig behov for det.
 • Du søker ikke opplysninger om andreansatte, kunder eller utenforstående via DNBs systemer når det ikke er nødvendig for utførelsen av ditt arbeid.
 • Du er varsom når du behandler sensitiv og konfidensiell informasjon og diskuterer ikke slik informasjon offentlig.
 • Du melder umiddelbart fra til leder ved brudd på sikkerheten.

2.5 Personvern

I DNB tar vi personvern og sikker behandling av personopplysninger på alvor. Ansatte i DNB skal behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og interne regler. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, ansatte og eiere skal kunne stole på at vi ivaretar deres personvern.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger gjeldende regler for behandling av personopplysninger.

2.6 Varsler om kritikkverdige forhold

En forutsetning for å kunne håndtere problemer på en god og ryddig måte, er å vite hva som faktisk skjer i hele konsernet. Dette er også viktig for å skape en positiv utvikling i konsernet. Derfor skal vi ha et miljø der det er positivt å si fra om forhold som ikke er akseptable. 

Hvis det ikke fører frem å ta opp saker med leder, leders leder eller aktuell fagenhet, kan det varsles via DNBs varslingskanal. Alle kritikkverdige forhold skal varsles i tråd med regler og rutiner for varsling. Alle varslinger skal behandles med respekt og tas på alvor, og det er ikke akseptabelt med gjengjeldelse som følge av å si ifra eller varsle når dette er utført i god tro.

«Ansatte» skal alltid føle seg trygge ved varsling. Det kan varsles anonymt og til en uavhengig part. I varslingssaker skal den «Ansatte» ha tilgang til personlig støtte og veiledning fra en uavhengig part. 

Hva betyr dette for deg som «Ansatt»?
 • Du sier fra om forhold som ikke er akseptable til leder, leders leder eller aktuell fagenhet før eventuell varsling.
 • Du er kjent med og følger fastsatte rutiner for internvarsling.
 • Du varsler om kritikkverdige forhold, og sier fra om det som ikke er akseptabelt på arbeidsplassen.

2.7 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

DNB skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, fysisk, psykisk og sosialt. Det skal være en åpen og trygg bedriftskultur. Dette skal vi oppnå blant annet gjennom et systematisk HMS-arbeid.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du bidrar til godt arbeidsmiljø og positiv samhandling med dine kolleger.
 • Du er kjent med og følger fastsatte rutiner, tiltak og aktiviteter innen HMS.
 • Du er kjent med nødprosedyrer ogberedskap der du jobber.
 • Du tar ansvar for egen arbeidssituasjon i ditt daglige arbeid.
 • Du melder fra til ledelse, HMS-enheten eller verneombud dersom du opplever eller observerer noe som påvirker arbeidsmiljøet eller sikkerheten negativt.
 • Du har rett til å motsette deg arbeid i helsefarlige situasjoner.

2.8 Diskriminering og trakassering

DNB verdsetter og skal bidra til mangfold. Vi skal vise at mennesker med ulike egenskaper kan samarbeide for å få frem det beste for DNB og DNBs kunder. Vi anerkjenner og respekterer at alle mennesker er unike. DNB aksepterer ingen form for diskriminering, for eksempel på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonshemming, seksuell legning eller politisk overbevisning. DNB aksepterer heller ikke trakassering, herunder uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette gjelder overfor kunder, leverandører, kolleger og andre.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du behandler alle mennesker rettferdig og med respekt.
 • Du skal ikke komme med uttalelser, meldinger eller vitser som er støtende, nedsettende eller upassende.

2.9 Interessekonflikter

En interessekonflikt oppstår når personlige interesser, deltakelse i eksterne aktiviteter eller forretningsinteresser kan påvirke beslutninger ansatte tar på vegne av DNB. Dette kan for eksempel skyldes:
 • nære relasjoner, som for eksempel partner, nærstående familie eller venner
 • økonomiske interesser, som for eksempel i en kunde-/leverandørrelasjon
 • tillitsverv, lignende roller eller eierinteresser

En interessekonflikt kan også oppstå mellom krav og forventninger fra myndigheter, kundenes interesser, DNBs forretningsmessige mål og eiernes forventninger.

I DNB skal vi søke å unngå interessekonflikter. Når de oppstår skal vi være åpne om disse og håndtere dem på en forsvarlig måte.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger fastsatte regler for verv og håndtering av interessekonflikter.
 • Du unngår situasjoner, profesjonelt og privat, hvor det kan stilles spørsmål ved din uavhengighet, integritet eller lojalitet.
 • Du er åpen om og melder fra om verv, investeringer og andre forpliktelser du har utenfor DNB som kan medføre en interessekonflikt.
 • Du er åpen om og melder fra om personlige og nære relasjoner til til andre ansatte i DNB.
 • Du tar opp problemstillinger med leder eller aktuell fagenhet hvis du er usikker.

2.10 Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking av penger og terrorfinansieringer et samfunnsproblem. DNB skal aktivt forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terror.

Hva betyr dette for deg?
 • Du er kjent med og følger gjeldende regler og rutiner for antihvitvasking og antiterrorfinansiering innenfor ditt område.
 • Du kjenner dine kunder og kan identifisere mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.
 • Du melder fra ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering i henhold tilkonsernets rutiner.

2.11 Skatt

DNB skal ikke yte skatterådgivning til kunder. Vi skal heller ikke tilrettelegge for eller på annen måte bidra til skatteunndragelser eller kunders samfunnsskadelige skatteplanlegging. Dette innebærer blant annet at vi ikke skal tilby produkter eller tjenester som tar sikte på å redusere kunders skatt med mindre det gjelder produkter eller tjenester hvor skattebesparelse er lovgivers intensjon. DNB skal følge gjeldende skatteregler og internasjonale konvensjoner i alle land der DNB har virksomhet.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger reglene for skatt og skatterapportering innenfor ditt område.
 • Du bidrar ikke til skatteunndragelser, samfunnsskadelig skatteunndragelse eller opptrer slik at det kan oppfattes som medvirkning til dette.
 • Du melder fra ved mistanke om skatteunndragelse eller samfunnsskadelig skatteplanlegging i henhold til konsernets rutiner.

2.12 Innsideinformasjon

Som ansatt kan du få innsyn i informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig og som kan påvirke kursen til en aksje eller annet finansielt instrument. Slik informasjon kan være innsideinformasjon og skal behandles på en korrekt og lovlig måte.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for håndtering av innsideinformasjon og handel av finansielleinstrumenter.
 • Du misbruker ikke innsideinformasjon og utviser aktsomhet ved handel i finansielle instrumenter.

2.13 Konkurranse

DNB skal til enhver tid opptre i samsvar med gjeldende konkurranselovgivning. Dette innebærer blant annet at DNB setter sin egen pris- og forretningsstrategi og opptrer uavhengig fra sine konkurrenter i markedet.
Vi skal ikke misbruke markedsmakt, delta i samarbeid om pris eller anbud eller fordele markeder mellom konkurrenter.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for etterlevelse av konkurranselovgivning.
 • Du lar ikke personlige preferanser påvirke beslutninger ved valg av leverandører, produkter eller tjenester.
 • Du begrenser kontakten med konkurrenter og deler ikke konkurransesensitiv informasjon.
 • Ved samarbeidsprosjekter og partnerskap skal du ikke utveksle konkurransesensitiv informasjon eller delta i samordning utover det som er nødvendig for prosjektet.
 • Om du blir forsøkt involvert i konkurransebegrensede samarbeid, gir du umiddelbart beskjed til nærmeste leder.

2.14 Anti-korrupsjon

DNB har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, og skal opptre åpent, transparent og etterrettelig.

Korrupsjon er når du gir eller mottar tilbud om en utilbørlig fordel i tilknytning til din stilling, ditt verv eller i utførelsen av et oppdrag. En fordel kan f.eks. være penger, rabatter, kostnadsdekning, reiser eller deltagelse på arrangementer.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for antikorrupsjon, og melder fra om du mistenker brudd.
 • Du skal aldri ta imot eller tilby økonomiske eller andre utilbørlige fordeler.
 • Du melder fra om tilbud om gaver eller andre fordeler fra kunder eller andre aktører i samsvar med fastsatte regler og rutiner.

2.15 Misbruk av rusmidler

DNB skal være en rusfri arbeidsplass og ingen skal være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens de utfører arbeid for DNB. I sosiale sammenhenger, og under arrangementer der det er passende og akseptabelt, kan det serveres alkohol. Lovlige stimuli, som foreskrevne legemidler, tobakksrøyking og snusing, ses ikke på som rusmidler i denne sammenhengen.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er ikke på jobb i ruspåvirket tilstand.
 • Du utviser moderasjon under arrangementer der det serveres alkohol.
 • Du melder fra til leder eller HMS-enheten hvis du opplever at andre er på jobb i påvirket tilstand.

2.16 Bruk av DNBs eiendeler

Ansatte har tilgang til å bruke DNBs eiendeler til å utføre arbeidsoppgaver. Dette omfatter alle eiendommer, utstyr, firmakort, programvare, systemer, informasjon og lignende som eies av konsernet. Slike eiendeler skal brukes og oppbevares med ansvarlighet og i samsvar med gjeldende retningslinjer. DNB aksepterer ikke noen form for misbruk av konsernets eiendeler eller midler.

Hva betyr dette for deg som ansatt?
 • Du er kjent med og følger fastsatte regler for bruk av DNBs eiendeler.
 • Du skal beskytte DNBs eiendeler mot tap, tyveri og misbruk.
 • Du avstår fra å bruke DNBs eiendeler på andre måter enn det som er fastsatt i regler og rutiner.
 • Du har ansvar for at all dokumentasjon du leverer eller godkjenner og som brukes for refusjon eller andre utbetalinger fra DNB er rettidig og korrekt.
Personvern