Meny

Anti-hvitvasking arbeid og bekjempelse av terrorfinansiering

Vi arbeider systematisk for å forhindre at DNBs produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet, og DNB skal være aktøren med størst tillit til å levere banktjenester i en moderne digital økonomi. 

Hvordan jobber DNB for å forhindre hvitvasking?

DNB bruker store ressurser på å hindre hvitvasking. Banken etablerte en egen handlingsplan for arbeidet i 2015, og en rekke store prosjekter er gjennomført. Nye trusler og reguleringer gjør dette til et kontinuerlig arbeid.

I DNB har vi tre forsvarslinjer:

Førstelinjen er forretningsområdene, som har hovedansvaret for å følge lover og regler knyttet til kundevirksomheten. Her ligger også ansvaret for å overvåke, vurdere og ha kontroll over risikoen banken tar eller kan bli utsatt for. I det daglige internkontrollarbeidet inngår også rapportering til ledelsen.

Risikostyring og Compliance er uavhengige kontrollfunksjoner og er DNB-konsernets andrelinjeforsvar. Compliance-funksjonen er knyttet til å kontrollere og overvåke etterlevelsesarbeidet i DNB, samt rapportere, informere og gi råd. Group Compliance rapporter til både konsernsjef og styret.

Tredjelinjen er bankens internrevisjon, som skal kontrollere at banken følger retningslinjene, samt at organisasjonen er godt nok rustet til å etterleve lovverket. Internrevisjonen rapporterer direkte til både konsernsjefen og styreleder.

De siste årene har DNB gjennomført en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot hvitvasking:

  • Fagkompetansen i førstelinjen, altså kundebetjeningsmiljøene, og oppfølging av AML i det daglige, er styrket
  • Internkontrollen i førstelinjen, dvs kundebetjeningsmiljøene, er styrket.
  • Forretnings- og støtteområder rapporterer jevnlig til styret og ledelsen. Halvårlig rapportering til begge, annen hver måned til styret.
  • Compliance er etablert som eget område i konsernledelsen
  • Det er etablert en egen seksjon i Compliance bestående av spesialister på områdene AML, sanksjoner og antikorrupsjon
  • Alle kundeporteføljer og kundeinformasjon – på til sammen 2 millioner kunder – er gjennomgått og vil bli oppdatert jevnlig. Så langt er det brukt ressurser til en verdi av cirka 250 millioner kroner på dette arbeidet.
  • Det er igangsatt et større IT-prosjekt for å oppgradere elektronisk overvåking av transaksjoner
  • Alle ansatte får regelmessig opplæring i AML og hvitvaskingslovverket.
  • Opplæring av styret i hvitvaskingsloven, inkludert den nye loven som kom høsten 2018.

Standard for anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering

Anti-hvitvaskingsarbeidet er godt forankret i vår styringsdokumentasjon.